Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Տապանագիրն է մեր Հ. Թադէոս վարդապետ Գրիգորեանի, որ Օրթագիւղն մէջ մեռած է` ժամտամահէ բռնուելով:
       Գիտեմ զայն` որ վերջն աշխարհին
       Առնուլ միոյն` թողուլ միւսին .
       Ով աղէտիցս , անհնարին
       Աստ զերկոսեան` զեղբարսն առին
       Ոչ զատեցին` ոչ մին թողին
       Ոչ Յովնաթան` ընդ Սաւուդին .
       Այլ Թադէոս ընդ Անտոնին
       Մին ոսկերիչ էր առաջին
      
       Միւսն ի հարանց` սուրբ ղազարին
       Մխիթարայ ` Վարդապետին.
       Յամենայնի` գովեալ էին .
       Լուսին արեւ ընտիր էին .
       Ամ երկոքեան` մի առօրին
       Անզաւակիլ` մօրըն ցուցին .
       Հարան ի սուր` ժանտախտ մահին
       Անկան ի լերինս` օրթագիւղին :
      
       Սէնտէֆճի Գրիգորի որդւոյ Հ. Թադէոս Վարդապետ Մխիթարեան, որ ննջեաց ի Քրիստոս յամի տեառն 17677, յամսեանն սեպտ. ի քառասուն եւ երկու յամի իւրոյ հասակի :