Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գերյարգեցելոյ Տեառն Տեառն Մխիթարայ Աբբայի վերստին Ողջոյն ընծայի հանդերձ յարգութեամբ
       Ընկալեալ իմ զգիր Վսեմութեանդ` եւ ծանեայ զկրկնակի փասն բացասութեանդ առ ի տպագրել զսաղմոսն: Եւ մանաւանդ զյետինն փաստից, որ եւ գիտէր առ ի չլինիլն իմ հարկաւորապէս մեղադրելի: Զոր ոչ գիտացի ո'յր աղագաւ եւ յո'ր վայր լինիլ այս: Քանզի եթէ վարկանիցի լինիլ այս ի կոստանդնուպօլիս, այսպիսի վարկանումս է ի դերեւս: Որովհետեւ գոյ նարդեանս անդ Դ տպագրատուն, որոց իւրաքանչիւրքն համանգամայն տպագրեն հազարաւոր թուով զսաղմոսս թարց մեղադիրք լինելոյ իրերաց: Եւ բաց յայսմանէ, նաեւ մինչ ընկալնուն զ իքէն յաճախապէս տպագրեցեալսն, բնաւ երբէք ոչ են զտրտունջ ինչ արարեալ զքէն, այլ գրեթէ շնորհակալք լինին յաւէտ: Ուստի վարկեմ թէ եւ ըստ չափու արժողութեան` եւ զմեր տպագրեցելոյն լինիցէին շնորհակալք, եւ ոչ թէ մեղադրիք: Բայց գուցէ` աստանօր իցեն այնք մեղադրօղք, այդ է բան այլ իմն հաշուոյ: Յաղագս որոյ որպէս յարգելութիւն քո անխայեցեր զիս առ ի չլինիլ մեղադրելի: Հանգունապէս հարկաւորիմ եւ ես առ ի ծանուցանել Տեառնդ զփաստն իմ, յորմէ ստիպեցայ առ այս առաջադրութիւն, առ ի անմեղադրելի պահել զպատիւն մաքրազանութեանդ: Քանզի անձն ոմն յերեւելեաց գրեալ էր ինձ ի Պօլսոյ մեծէ առ ի տպագրել վասն իւր զսաղմոսս, եւ ես ոչ մտաբերելով երբէք (թէ եւ պարտ իցէր ) առ ի հարցանել Տեառնդ, թէ ունիցէ'ր արդեօք այս գործ զվնաս իմն Հայրութեանդ, այլ միայն գիտելով առ այս` թէ այս է դիպուկ առիթ իմն վասն սպառելոյ զխափանեցեալ թուղթս իմ, գրեցի առ այն անձն` թէ ըստ ամենայնի յօժար եմ առ ի ծառայել, եւ աստուծով մերձ ընդ մերձ սկսանիմ ի տպագրել, որոյ վասն եւ պատրաստեցի զոմանս պիտոյս որքան առ տպագրութիւնն:
       Ուստի եթէ այժմ դարձուցեալ զբանս իմ գրեցից առ այն անձն, թէ արգելումն եղեւ գործոյն` այս ինչ եւ այն ինչ պատճառս, գուցէ թէ եւ նոքա շփոթեցեալք յայսմանէ, կամիցին ընդ մեղադրանօք արկանել զՊայծառ անունն Գերյարգելութեան քո, վարկելով յինքեանս թիւրապէս` թէ սակս մարմնական շահու իցէ այս լեալ: Ուստի ծանուցանելով զայս դիպուածոց քոյոյ Հայրութեանդ, խնդրեմ անբասիրս առնել զմեզ այսմ մասին, զի ես ոչ եմ եղեալ աստ առ ի տպագրել զսաղմոսս եւ զժամագիրքս: Վասն որոյ այս այսպէս ծանուցեալ գոլով, վերստին սպասեմք պատասխանւոյ Հայրութեանդ, պահելով ի մեզ ըստ ամենայնի զյարգումն եւ զհամարումն քոյդ երջանկութեան, որ եւ յաւէտ պայծառասցիս երջանկութեամբ ի պարծանս Ազգի մերոյ, եւ ինձ իսկ գլխովին
      
       Որ եմ նուաստագոյն Ծառայ Տեառն Սարգիս Արք Եպսկպս . Կես.
      
       Յամի Տեառն 1748 յԱպրիլի 3 [Վենետիկ]