Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սարաֆեան Արքեպոս. երկոտասաներորդ նամակն է որ լոյս կը տեսնէ հոս: Զայս կուղղէ առ Մելգոնեան Աբբահայր, առաջին Յաջորդ Մխիթարայ, յայտնելով իր սաստիկ զայրոյթը ընդդէմ Անտոնի Պոռթօլի, որուն յանձներ էր իր երկոց տպագրութեան գործը: Սարգիս կը թելադրէ Մելգոնեանը, որ ինքն ալ իր կարգին թողու սոյն տպագրատունը, իր դատին թիկունք ունենալու նպատակաւ:
      
       Գերամեծարութեան քում յայտարարութիւն յայտարարութիւն լիցի Ողջունիւ հանդերձ Անտանելի եղեւ յամենայնից կողմանց չափազանց ամբարտաւանութիւն Անտօնի տպագրչին: Թողում ի բաց զվատթարագոյն տպագրումն ապականեալ, եղծեալ, եւ պըտղեալ: Այլ նաեւ ոչ գտանի կուտակ թղթոյ իմիք, որ ոչ ունիցի զքառասնաւոր զյիսնաւոր, եւ զհարիւրաւոր պակասութիւն թղթոց: Եւ այսու ամենայնիւ, ոչ աղաչանաց անսայ, եւ ոչ յանդիմանութեանց ունկն դնէ` յուսալով ի յայն թէ` միայն ինքն է տպագրիչ: Եւ լուեալ եմ խորհրդականապէս ի յիւրայնոց ոմանց, թէ գերյարգութիւն քո խնդրեալ, եւ առեալ է զգրեանս քո ի նմանէ, իբր ոչ կամելով այսուհետեւ տպագրել անդ զգիրք ինչ (ոչ թէ ճշմարիտ իցէր ): Վասն որոյ` նոյն ամբարտաւանն առաջադրեալ է ինքեան գալ, եւ աղաչել գերյարգութեան քոյ որքան առ այս: Ուստի եթէ իցէ այնպէս եւ լուայ ի միոյն իւրայնոց` աղաչեմ ոչ թեթեւապէս անցուցանել զայս նիւթ, ըստ ամենայնի նուաճելով զխստութիւնն պարանոցի նորին ի ներքոյ կանոնաւոր լծոյ իմիք. եւ կամ թէ ամենեւին լքել զտպագրատունն զայն: Քանզի այնքան բռնացաւ ստահակութիւն նորին, որ անճարացեալ եմ, կամիմ թողուլ այժմ զտպագրումն կենդանեացին, թէեւ մնացեալ իցէ պակաս տասն թուղթ, զի եհան զիս` ի կէս աւուրց իմոց մախիչն այն: Եւ զորպէս գոլն այսորիկ տիրակութեան ծանուսցես ինձ ի ձեռն յարգելի եղբօր իմիք. բաւ է:
      
       Նուաստ ծառայ տեառն Սարգիս վարդապետ [Սարաֆեան] [Արքեպս. Կեսարիոյ Կապադովկ. ]
      
       1750 ի մայիսի 11 [Վենետիկ]