Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Գ Գերյարգելի Հոգեւոր հօր իմում, եւ մեծապատիւ Աբբայի Տեառն Տեառն Ստեփաննոս Վրդպ. ի մեծաւ խոնարհութեամբ ողջոյն սիրոյ
       Վասն պատերազմաց յայտ լիցի. զի ստուգիւ լուաք, թէ երկու ամսով յառաջ` եհար Մօսկովն զտաճիկն առ Բուգուրեշտ քաղաքաւն չարաչար իբրեւ զհարիւր հազար. ցիր եւ ցան արար. եւ գերեցոյց հանդերձ փաշայիւն բազումս. եւ զպատերազմական անօթս յոլովս գրաւեաց, եւ զկէս մի հալածական արար զԴանոբաւ. եւ առանձինն զ 24 առապայ լի առասանօք եւ խայիշիւք էառ ի տաճկերէն: Ապա հարցանելով մօսկովն ցփաշայն, թէ առ ի՞նչ բերեալ իցէ զայնչափ առաստանս եւ խայիշս: Պատասխանելով ասէ ստուգութեամբ, թէ առ ի գերել եւ կապել զմօսկն: Վասն զի չունէր այժմ ի մտի ընդհարկանիլ ի կռիւ անպատրաստս գոլով: Սակայն խաբեալ յիմոց պօյերից անկայ ի ձեռս թագաւորին զօրօքս, որոյ կամ առաջի: Յայնժամ հրամայեաց Մօսկովն նոքիմբք առասանօք կապել եւ տանել զնոսա գերիս աւելի քան զԺ հազար տաճիկս. եւ միշտ լսի, թէ մօսկն հարկանէ եւ վանէ չարաչար զթուրքն: Նոր տէկռէթ եկն ի սրբազան պապէն ընդ ամենայն երկիրն թագուհւոյն, որով լուծանին եւ տնօրինին ամենայն տօնք ընդ բոլոր տարին, բաց ի կիւրակէից եւ ի տէրունականաց, զոր եւ ի մեր եկեղեցին հրատարակեցաք:
      
       Անպիտան ծառայ Հայր Բարսեղ Նասգուրեան
       ի կարգէ սրբոյն Անտ. վրդպ . Մխիթարեան
      
       1772 Յունվրի . 8 յԵղիսաբեթուպօլիս