Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. Ղազար առաքուած Նարեկի օրինակի մը բաղդատական ուսումնասիրութեան մասին կը խօսուի նախ:
       Երկրորդ մասով կը ստանանք շատ օգտակար եւ հետաքրքրական ծանօթութիւն մը «սրտի դգալի անկում» կոչուած հիւանդութեան մը եւ անոր ժողովրդական բժշկութեան մասին, որ ասկէ գրեթէ մէկուկէս դար առաջ ի գործ կը դրուի եղեր: Տեղեկութիւն մը` որ յատկապէս պիտի շահագրգռէ ընդհանուր բժշկական գիտութիւնը:
       Գերամեծար գերյարգելի Աբբայ հօր մերոյ եւ րաբունապետի տեառն տեառն Ստեփաննոս վարդապետի, ողջոյն ԹՂԹ . ՃԼԷ.
       Առաքեցի զմի նարեկ ի վանս, զոր ետ անտոն եղբայրս: Եւ թէ վասն է՞ր, ծանիք, քանզի Մուրադօղլու Գասպար սառաձն ասացեալ է Անտոն եղբօրս, թէ ի սուրբն Կարապետին վանքն կայ հնագոյն ձեռագիր նարեկ, զորմէ ասեն լինել ձեռագիրն նոյն սրբոյն: Եւ ես առաքեցի անդր զմի նարեկ տպագրել, եւ զտարբերութիւնսն նշանեցին անդէն, եւ առաքեցին առ իս: Կայ եւս նոյնպէս հնագոյն ձեռագիր մի յԷջմիածին, որոյ եւ զտարբերութիւնսն տալոց եմ բերել: Արդ` որպէս կարծեմ, կայ եւ ի վանքն աբբայ հօրն լաւ ձեռագիր նարեկ, եւ կայ իսկ. եւ խնդրեմ ի քէն զի եւ դու զտարբերութիւնսն նորա տացես բերել ինձ: Իսկ անտոն եղբայրս` չկարելով բացասել այնպիսի երեւելի առն յազգի մերում, խոստացեալ է կատարել զայն: Վասն որոյ էառ զնարեկ մի անկազմ. եւ աղաչեաց զմեզ առաքել ի վանս, եւ բաղդատել ընդ ձեռագրին եւ զտարբերութիւնսն նշանել ի տպագրեալն. եւ ապա զնոյն տպագրեալ նարեկն, անդրէն առաքել յետս առ մեզ: Եւ մեք զայն նարեկն առաքեցաք ի վանս, զի եթէ հնար է, կատարեսջիք զխնդիրսն նոցա: Բայց յորժամ բաղդատեալ եւ կատարեալ զամենայն, եւ գեղեցիկ կազմեալ դնիցէք ի նաւն, փութով մեզ ծանուցէք, որպէս զի յառաջ քան զտալն մեր նոցա զնարեկն, պատճառ իւիք խնդրեալ ի նոցանէ, առցուք եւ մեք զօրինակն նարեկայ որ ի սուրբ կարապետին:
       Թէ ո՞րպէս ուղղեն զանկեալ դրգալն սրտին, այսչափ ինչ կարեմ գրել: Ոմանք հաւատան այսմ, եւ ոմանք ոչ հաւատան: Ոմանք ի չհաւատացողացն հաւատացին ի փորձն: Ոմանք ի հաւատացողացն զարհուրին ի տեսանելն զուղղելն. քանզի ուղղիչքն դրգալին սրտին ո'չ դեղ տան եւ ոչ դեղ գիտեն, բայց միայն թէ զկնի ուղղելոյն, դնեն եախը անդէն զի պնտեալ մի ' եւս անկցի: Իսկ ուղղելն` այսպէս առնեն. նախ մատամբն նայի եւ քննէ զկուրծն. եւ ճանաչէ զանկեալն, զի տեսանէ զոսկերն ի ներքս մխեալ, եւ ապա` որպիսի եւ իցէ իւղով շփէ սակաւ ինչ զկուրծն. եւ ապա ի թիկնոցն երկու ձեռօքն ի վեր ուղղէ զկուրծն երկիցս եւ երիցս. երբե[մ]ն եւ սասլէ գանձն նորա. եւ ահա ուղղեցաւ գրդալն: Եթէ պիտոյ է, եւ զքամակն շփէ. այսպէս առնէ երեք օր անօթի փորանց: Ոմանք ի տգիտացն զայն տեսեալ, արարին ոմանց. բայց վնասեցին: Իսկ գիտունքն բժշկեցին զոմանս: Նշան անկման դրգալին` նմանին օստռուքցիօնին. քանզի որոյ դրգալն սրտին անկեալ է, երբե[մ]ն երբե[մ]ն սրսռայ ի թիկնացն. կերեալ կերակուրն մնայ ի սրտին իբրեւ զքար կամ իբրեւ զցից. երբեմն բսխէ: Ինքն եւս իմանայ զի ի սիրտն մտանէ իբր թէ ոսկր ինչ: Օրըստօրէ նիհարանայ. դեղք բժշկաց ո'չ օգնեն նմա: Զայսոսիկ գրեցի հարեւանցի զի ոչ գիտեմ զիսկն եւ ոչ զարուեստն, զի ըստ այնմ գրեցից մի ըստ միոջէ զուղիղն: Պատճառք անկման դրգալին սրտին այս են. զի անկանի երբե[մ]ն յամբառնալոյ զծանրագոյն ինչ. երբե[մ]ն ի ձկտմանէ ի վեր. երբե[մ]ն յանկմանէ վերուստ ի վայր: Երբեմն եւս ի յօրանջմանէ անկանի. զոր օր. անկանի աղիքն կամ պորտն մարդոյն: Դեռ ոչ կարեմ գրել աւելի քան զայս: Ի կողմանէ քաղաքիս, երբե[մ]ն եւ ցանցառակի պատահին նուազ երկրաշարժութիւնք: Մինչեւ ցայսօր լուաք գերիս կամ զչորս անձինս մեռանիլ ի ժանտամահէ:
      
       Յամին 1769 ի յուլիս 1 ի Ղալաթիա
       Ն. Ծ. Հ. Յակոբոս վրդպ. Չամչեանց Մխիթարեան