Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պասրայի կառավարութիւնը Հրէից ձեռքն ըլլալուն հաւատալիքներ եւ ծանօթութիւննե'ր նշանակուած են:
       Գերյարգելի աբբահօր իմում տեառն տեառն Ստեփաննոս րաբունապետի համբուրիւ ողջոյն ողջոյն ի Քրիստոս
       Տէր Գրիգորն բազում ուրախութեամբ եւ յաւէտ բազում աւետեօք յորդորէ զիս ընդ իւր միաբանիլ յայն խորհուրդ` զոր ի ծերութեան իւրում ենթադրէ: Ի Թիֆլիզ ասէ կայ եկեղեցի մի փատրոց, եւ այժմ այն եկեղեցի ոչ է ի ձեռս նոցա, այլ կամ դատարկ է, եւ կամ ի ձեռս յունաց, զի Հերակլն բարկացեալ ի վերայ փատրոց` արտաքսեալ է զնոսա ի Թիֆլիզու. եւ թէպէտ յետոյ կոչեալ է զնոսա յետս, բայց զեկեղեցին ոչ է տուեալ ի ձեռս նոցա: Արդ ասէ ես ունիմ ի Թիֆլիզ մեծ բարեկամ զյոյն մի ուղղափառ` որ այժմ է տիվանպէյի, եւ սիրելի յաչս Հերակլի: Եւ այժմ գրեցի (ասէ ) եւն, զի եթէ զայն եկեղեցի մեզ տայցէ` գնամ անդ եւ բազում հոգեւոր շահ ընծայի ժողովրդեան…:
       Կարծեմ թէ ի վերայ իշխանութեան հրէից աստ եղելոց ինչ ոչ եմ գրեալ Գերյարգութեանդ. ուստի քանի ինչ ի վերայ այնր եւս գրեցից: Տէրութիւն եւ իշխանութիւն քաղաքիս ընդ կառաջարութեան է ի ձեռս հրէից, մանաւանդ ի ձեռս գլխոյ նոցա` որ ասի Եաղուպ: Եւ թէ որչափ է իշխանութիւն սորա կարէք իմանալ ի հնգից. նախ` զի յորժամ միասէլլիմն քաղաքիս իշխանութիւն առեալ ի փաշայէն Պաղտատայ եկն աստ, ի գնալն առ նա Եաղուպին` ասէ ցնա միասէլլիմն. քաղաքս քոյ է, եւ իշխանութիւն իմ ի ձեռս քոյ. այլ խնդրեմ զի ի կառավարելդ զքաղաքս` հովանաւորութիւն քո մի ' պակասեսցի յինէն: Երկրորդ` զհաճութեան սորա կախեալ է արկանել կամ նստուցանել զմիասէլլիմն: Երրորդ` որչափ ինչ գնան ի Պաղտատ թէ դրամքն եւ թէ այլ ինչ` որ հաճութեամբ եւ ձեռօք պարտին գնալ: Չորրորդ` առանց հրամանի սորա ոչ կազմի եւ ոչ գնայ կարաւան ի Հալէպ: Հինգերորդ` առանց հրամանի սորա ոչ կարէ նաւ մի գնալ ի Հնդկաստան, եւ ոչ նաւն անգղիացւոց: Յորժամ հարցանեն անգղիացի նաւապետաց` թէ երբ գնայք` պատասխանեն` Եաղուպ գիտէ , նորա սպասեմք եւն .: Այս այր թէպէտ այսչափ բարձրացեալ է, բայց կարի իմն խոնարհ է աշխարհէն:
       Դրամք տեղւոյ ըստ որում հասարակօրէն ի գործ ածին են Սիքքէն Ստամպօլու` բաց ի Պաղտատու մաղրէն, զոր Ֆլուղ անուանեն: Այս ամենաթշուառ Ֆլուխ երբեմն բարձրանայ եւ երբեմն իջանէ ըստ արժողութեան. երբեմն քսան Ֆլուղն լինի մին տանիմ, (որ թէպէտ միայն անուն է, բայց հաւասարի կէս փարային Ստամպօլի ) եւ երբեմն 15 մին տանիմ, եւ երբեմն տասն մին տանիմ:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Միքայէլ [Չամչ. ]
       Ի փետրուարի 8, 1772 ի Պասրայ ընդ Հալէպ