Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ամիթ քաղաքին (Տիգարանակերտ) մէջ պատահած ահռելի սովին մը համառօտ տեղեկութիւնն է որ կը նկարագրուին հետագայ երկու նամակներուն մէջ:
       Ա Գերապատիւ տեառն Աբբայ հայր Աստուածաբանութեան վարդապետի յոյժ բազում սիրով եւ յարգութեամբ ողջոյն եւ սէր մատուցանեմք
       դարձեալ յայտ լիցի ձեզ որ դեկտեմբերի 17 աւուրն եկեալ հասին ի Հռօմ մեր Միքայէլ հոգեւոր տէրն եւ իզմիրցի Յօվհաննէս եպիսկոպոսն եւ Լիբանանեան Հ. Ղուկասն, եւ ընդ նոսա այլ երկու դպիրք մինն կրօնաւոր ուխտեալ, եմուտ ի դպրատունն սրբոյ Ժողովոյն եւ միւսն առ ի սպասաւորել ի հիւրանոցի մերոյ. եւ բազում իրս պատմեցին սակս անցեալ սովու եւ սղութիեանն որ եղեւ յարեւելս , ի մէջ որոց յԱմիթ քաղաքի գրէ թէ 450 տղայ մանուկ անյայտ եղեալք եւ կորեալք. ուստի ի բողոքել ծնողաց նոցա առ դատաւորս, հրաման ելեալ ի կասկածելի տեղիսն որոնել, որ եւ իսկ ի միում տան տաճկի 13 գագաթ մանկանց տեսեալ. զեօթն անձն ի տանէ այնմիկ կալեալ ի մէջ հրապարակին սրով զգլուխս նոցա հատեալ: Եւ այսպէս ի բազում տեղիս զմիս մարդկանց ի սովու կերեալք. թող թէ չանց եւ կատուից եւ գրաստուց ոչ միայն ւենդանեացն, այլ եւս ի սովու անկեալ մեռելոցն: Եւ այլ անտանելի իրս, զորսգրելն ոչ է պատեհ. եւ բաց այսմանէ հոգեւոր սով եւ հալածանք ի տեղիս. եւ անթիւն բազմութիւնք մեռելոց, ոմանք ի սովու եւ ոմանք ջերմութեամբ…: Հոգեւոր տէրն մեր եւ Վրդանէս եւ Յովհանէս եպիսկոպոսն եւ այլք ամենայն բարեկամք յոյժ բազում սիրով ողջոյն մատուցանեն ձեզ եւ զսուրբ տօնն Ծննդեան եւ զնոր տարի ձեզ եւ հասարակութեան ձերում շնորհաւորեն:
      
       Յամի տեառն 1758 Դեկտ. 23 (Հռովմ )
       Նուաստ ծառայ Յովսէփ եպիսկոպոս (Ստեփանեան ):