Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Եր. Տէր Կոմիտասի գերեզմանին շուրջ անցողակի ծանօթութիւնն մը տալէ վերջ նամակագրիս կը տեղեկագրէ նաեւ Սարգիս Սառաֆեանի եւ ժամանակակից դէպքերու մասին:
       Յարգոյապատիւ եւ գերապայծառ տեառն Ստեփաննոսի վարդապետի եւ աբբայհօր մեծաւ խոնարհութեամբ եւ սիրով ողջոյն ի Քրիստոս
       Քարակորն, որ շինեաց զվէմ գերեզմանին տէր Կոմիտասին, կոչեցեալ փորեազ, զոր բարւոք գիտէ հ. Մկրտիչն, սպասէ թղթոյն նորա եւ գրոյ վասն զեկուցանելոյ սմա զարհեստ փայլեցուցանելոյ զմարմարիոնն, զի ոչ գիտեն աստ: Տեղեկասցի այդր եւ գրեսցէ ըստ կարգի ամենայն պարագայիւք, զի արարեալ սմա զայս բարութիւն ստանամք զշահ հոգեւոր եւ մարմնաւոր, զոր յետոյ գրեսցուք ի կատարածի ելից իրացն: Սարգիս վարդապետն [Սառաֆեան ] հրամանաւ պատրիարքին եկն ի քայ կղզւոյն յիզմիրնիայ, եւ անտի ի Պուռսայ երթալ առաջնորդ լինիլ եւդոկիոյ. եւ կարծեմք թէ երթայ, զի ոչ եւս կարէ ի կոստանդինուպօլիս գալ, զի մի խռովութիւն ինչ լինիցի ընդ պատրիարքին: Իսկ արգիլումն զգեստուց հպատակաց տակաւին նորոգեցաւ ի թագաւորէն, զի էրէկ յանգէտս պատահեալ նորա երկուց ի հայոց եգիտ ագուցեալ յոտս զդեղին թէռլիկս, հրամայեաց կառափնատել զնոսա. այլ զիջեալ յաղաչանաց ոմանց առաքեաց ի թէրսխանան. եւ ապա հրաման եղեւ պատրիարգաց պատուիրել ժողովրդոց զգոյշ լինիլ, հնազանդ կալ հրամանի թագաւորին: Լսեմք, թէ ի կողմանս արեւելից ի տեղիս տեղիս գոյ ժանտ ախտ. եւ մինչեւ ի սահմանս Կարսայ հասեալ է լէզկի ազգն անօրէն, գերելով եւ սպանանելով, եւ աւերելով զաշխարհս հայոց, եւ չիք ոք, որ հոգասցի կամ ողորմեսցի նոցա: Եւ որ ողորմելոցն է, նա եւս առաւել խտսի կորուսիչ է:
      
       Յամի տեառն 1759 ի յունիսի 19 ի Կոստանդնուպօլիս
       Ծառայ անպիտան եւ անարժան Հ . Իգնատիոս վրդպ . Մխիթարեան