Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դամասկոսի մէջ տեղի ունեցած երկրաշարժի մը տեղեկութիւնը եւ տաճիկ առասպելի մը գոյութիւնը կը հաղորդուի:
       Գերամեծար գերյարգելի Աբբայհօր մերոյ Ստեփաննոսի վրդ. ի ողջոյն
       …Շարժ մեծ եղեալ է ի կողմանս Սիւրիոյ. եւ վասն Շամ, այսինքն Դամասկոսի քաղաքին ասի, թէ յոյժ մեծ վնաս եղեալ է նմա ի շարժէն. ամենայն ճամիք նորա փլեալք են . եւ ընդ նոսա նաեւ այն մեծ ճամին, զորմէ ասի գոլ շինուած նորա ըստ ամենայն բանի նման շինուածոյ այդր եղեալ եկեղեցւոյ սրբոյն Մարկոսի եւ մինարէն նորա կործանեալ, զորմէ առասպելաբանեն տաճիկք ընդ այն իջանել Քրիստոսի յաւուրն, յորում գալոց է առնել զընդհանրական դատաստան: Այլ եւ անբաւ տունք այնր քաղաքի փլեալք, եւ որք յոտին երեւին մնացեալք, բնաւքն ճաթռոտեալք, եւ կասկածելիք ի բնակիլ. եւ անհուն մարդիք մեռեալք ի ներքոյ փլատակաց: Այն շարժ եղեալ է եւ ի Թրիպօլիս, ի յԱնթաքիայ եւ ի Սայտայ եւ յայլուր յայնս կողմանս. ուստի տաճիկք Ստամպօլու ամենեքին սասանեալ կան:
       Դեռ հալածանքն նոյն է. եւ ոչ կարեմք շրջիլ ի Խալաթիայ. եւ ժամք ֆռանկաց փակեալ կան վասն ուղղափառաց:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Զաքարիա Վ . Ա.
       1759 Դեկտ. 30 Կ . Պոլիս]