Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այլեւս Թուրք-Աւստրիական պատերազմի վերջաբանն է, որ խնամքով կը նկարագրուի Հ. Թ. Յովհաննիսեանի նամակին մէջ:
       Պատմութիւնը կաւանդէ որ մեր նամակագրին յիշատակած երկու աւստրիացի զորավարները` Վալլիս եւ կոմս Նայփէրկ` կը բանտարկուին կայսեր հրամանաւ, որովհետեւ անմիջապէս զիջաներ էին Պելկրատու հաշտութեան համար Օսմանցւոց կողմանէ գրուած անարգ պայմաններուն:
       Նամակագիրս կու տայ նաեւ ուրիշ հետաքրքրական տեղեկութիւնները:
       Օ[րհնեալ ]: Յ[իսուս ]: Ք[րիստոս ]:
       Գերապայծառի եւ գերյարգեցելոյ Տեառն Մխիթարայ Աբբայի Հօրդ մերում ընդհանրականի մեծաւ խոհարարութեամբ մատուցանեմ զորդիական ողջոյն եւ զհնազանդութիւն :
       . Ի 7 սեպտեմբերի թաղեցաք զԵպիսկոպոսն եւ Պէլիկրատն, (որ այլով անուամբ Գարօլինայ կոչի ) եւ անդ էր վերոգրել (Էլիզապէթապօլսեցի ) Տէր Մինասն եւս…: Ես թերեւս զկնի սակաւուց խնդրելոց եմ զԾերակոյտն, զի զվկայութիւն գրիցեն վաս իմ, բայց այժմ ոչ իշխեմ, զի են ի մեծի ալէկոծութեան շուրջ զDominiumիւն, քանզի որպէս ըստ առակին, Chi compra guerra, այսպէս սոքա յորմեհետէ գնեցին զՏօմինիումն 101000 տուգաթով, ոչ ունին զխաղաղութիւն եւ զհանգիստ, այլ միշտ են ի խռովութիւնս եւ յաղմուկս: Եւ ինքեանք վկայեն , թէ յառաջ քան զտիրանալ նոցա տօմինիումին, հանգիստ, ուրախ եւ խաղաղ եւ միաբանք էին քաղաքացիքն, բայց այժմ ներհակն: Այլ նորագոյն լուր ոչ գոյ աստ անցելոց պատերազմաց, քանզի ասեն թէ խաղաղութիւն է. այսու դաշամբ, զի զՊէլիկրատն աւերիցեն, եւ աւերեալ տայցեն ի ձեռս տաճկաց, եւ այսու պայմանաւ, զի զբերդն յաւիտեան ոչ չինիցեն տաճիկք, այլ այնպէս աւերեալ թողցեն, եւ այս զամս 26. ըստ ոմանքզամս 24, եւ ըստ այլոց զամս 28: Եթէ այսպէս տցէ` վնասակար խաղաղութիւն է, եւ մանաւանդ քայքայումն է քրիստոնէութեան քան թէ խաղաղութիւն: Լուաք թէ Սրբազան Փափն եւ ամենայն եկեղեցականք, նաեւ ամենայն Electorք ոչ կամին ընդունիլ զորոգայթաւոր խաղաղութիւնս զայս, եւ ասեն թէ 2 Կենէրալք, այսինքն Վալիսն եւ Նայպէրկն են ի բանտի ի Վեննա, վասն կաշառակոծութեան, նաեւ 6 կենէրայլք են ի Կոստանդինուպօլիս ի պահեստի առ տաճիկսն, որպէ զի եթէ կայսրն մեր եղծիցէ զդաշինս կռեցեալս` հատցեն զգլուխս նոցա, յանցեալ շաբաթու ասէին թէ զ 6000 տաճիկս սրախողխող արարեալք իցեն ի Պէլկրատն, եւ զայլ անթիւ սուտս ասեն իբրեւ զճշմարիտս, եւ յետ սակաւուց այլք ստեն զյառաջագոյն ասացեալսն… Նաեւ ճանապարհքն փակք են դեռ եւս: 7 ամիս է, յորմէ հետէ վաճառական ոմն Ովանէս Վասիլեան կոչեցեալ, յղեաց զկրտսեր եղբայրն իմ զԼուբուլն (որ է Զատիկն ) ի Վեննա մոմով, եւ ի հոկտեմբերի ամսոյն հազիւ կարաց մտանել ի Վեննա բազմաւ նեղութեամբ, եւ շատ ծախսիւք: Միայն 5 անգամ եւ ի 5 տեղիս պահեալ է զգօնդումաձիա, այսինքն զնազարէթ, թող զայլ աշխատանս եւ զծախս. եւ որպէս լուեալ եմ, միայն սակս մտանելոյ ի ներքս տուեալ է զ 30 ոսկիս ունկարիս: Եւ պատճառն է, զի դեռեւս երկնչին ի մահտարաժամէ, զի տակաւին մեռանին ի տեղիս տեղիս ի Դրանիսլավիա, նաեւ ի սիպին 12 տունս փակեալք են. բայց ի մեծ մաճարք ի բազում տեղիս մեռանին. Տէր Յիսուս զերծուսցէ զամենեսին:
      
       Մնամ պատրաստական ամենայնի
       Նուաստագունեղ ծառայ Հ. Թէոդորոս Յով[հ]աննիսեան Կրօնաւոր ի կարգէ Ս. Ա. Աբբայի
      
       Յամի Տեառն 1739 Նոյեմբերի 1 ի Կեռլայ