Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պատմութեան ծանօթ է Յիսուսեան նշանաւոր Ընկերութեան ունեցած երբեմնի ծանր օրերը: Մեր նամակագիրը սոյն անցքերը կը տեղեկագրէ Մելգոնեան Աբբահօր, Հռովմայ մէջ Ուխտիս համար վայր մը ստանձնելու առաջարկով:
       Գերապատիւ եւ Գերամեծար տեառն Ստեփաննոսի վարդապետի եւ համբոյր աջոյն
       Գերյարգելի յայտնապէս տեսանեմ եւ կարի մօտ երեւի, որպէս եւ բազումք գուշակեն ջնջումն ճիզվիթաց… եւ տեսանի յորմէ յայսմանէ եւս շրջիլ այս ի բերանս Գարտինալաց ոմանք ի Գօնկրէկացիօնս , գօլով պապն դէրձիարօ ճիզվիթաց եւ եւ նէփօթն նոյնպէս, եւ սկըրթարիս տի սթանօն առաւել քան զնոսա, ի բառնալ սոցա ամենայն ինչ վեր ի վայր լինի առանց կարծեաց, եւ ջնջեն ի սպառ զանուն նոցա յաշխարհէ… անհաւատալի իմն է տեսանել զփոփոխութիւն սոցա ի ծայրէ ի ծայր, որ երբեմն աշխարհի տիրէին, այժմի Հռօմ իսկ ի յստուերաց իւրեանց երկնչին, եւ սկսան տկարանալ, եւ զաղքատութիւն մեծ ցուցանել ի տօնախմբութիւնս եւ յեկեղեցիս. եւ ի մեծամեծաց երկրիս հեռանալ. են: Զայս ամենայն գրեմ միայն վասն այսոսիկ, զի յորդորեցից զձեզ առ ի հաճիլ, եւ առաքեալ զոմանս ի միաբանիցն աստ առ ի հիմնեալ զմի փոքրիկ սոփիցիս, որպէս զի ի պակասիլ սոցա աստի, կարող իցեմք ունիլ գոնէ զմինն ի բնակութենէն նոցա վասն մեր… ով հաւատայր յետ Փօռթուգալին արտաքսիլ ի Ֆրանսայու, եւ յետ Ֆրանսայու ի սպանիայու, եւ յետ սպանիայուի նապօլու եւ ի չիչիլեայէն. եւ յետ սոցա կան արտաքսելիք եւ ի փառմա փիաչէնցայէն եւ յայլոց: Ուստի լաւ լինի յայժմէն պատրաստել, որպէս զի ի մերձենալն կարիցէք իբրեւ ճանաչեալք եւ կարեւորք, պահանջել եւ խնդրել: Լուայ ի բազմաց, զի եթէ էաք կամ ի Ֆրանսայ, կամ ի Սպանիայ, կամ ի Սիչիլիայ, եւ կամ ի Նաբօլի, կարի դիւրին էր զմինն ի տեղեաց նոցա տրօքն եւ կէլիրովն շնորհել մեզ: Գիտեմ զի էին տեղիք վասն ձեր դժուարաձեռն թէպէտ Նաբօլի էր վայելչայարմար, սակայն էանց, եւ չիք այլեւս հնար, գոնէ մի կորուսանէք զառիթն երկրիս, բաւական է թէ իցեն երկու անձինք յանուն ձեր ի միում անկեան բնակեալք, եւ ի լինիլ առթին ի յայտ եկեալք…:
      
       Գրեցաւ ի Հռօմ 1667 ի դեկտ. 5
       Անարժան ծառայ Հ. Գէորգ [Պաղտասարեան]