Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հետաքրքրաշարժ նիւթերով լի է հետեւեալ նամակը: Անոնք գլխաւորապէս վանական Կարգերու, ինչպէս նաեւ առուծախի շուրջ տրուած մանրամասն տեղեկութիւններ են, ինչ որ կը ցուցնեն` թէ ժամանակը դարերու շրջանին մէջ խնչպիսի' հսկայ փոփոխութեանց կ՚ենթարկուի:
       Գերյարգեցելոյ եւ վսեմագունեղի տեառն տեառն Մխիթարայ Աբբայ Հօրն մերոյ
       Թագաւորին` (Վիեննայի ) խոստովանահայր ճէզուիթ է, եւ կայսրն զնա ընդհանրական փարուքեա է հաստատեալ, վասն որոյ տեղւոյս ճէզուիթքն փարուքայութիւն առնեն, եւ թէպէտ կայսրն տուեալ է զժողովուրդն եպիսկոպոսին զի վասն նոցա արասցէ զփարուքայութիւն, բայց ոչ զզինուորսն, զի վասն զինուորաց կայսրն ի տարւոջ Ռ զօլաթայ տայ ճէզուիթաց. նոյնքան եւս ասեն ի զինուորաց գայ…: Սոքա սկսեալ են վերակերտել զվանս իւրեանց. նիւթքն սորին ի թագաւորէն տրի , իսկ վարձքն աշխատողաց ինքեանք վճարեն. 10 տարի հազիւ եզերի ասեն. բաց ի նիւթիցն ասեն թէ եօթանասուն Ռ զօլաթայով հազիւ եզերի: Կափուճինաց նիւթն եւ աշխատողաց վարձն, թագաւորն եւ Էվճէնիոսն տան. սոցին վանքն փութով եզերի քան զայլս վանս կարգաւորաց: Աստ գտանին 6, 7 կարգ, բնաւն սկսեալ են շինել, թող զքաղաքացիս, որք ի բազում տեղիս սկսեալ են շ[ի]նել զտունս եւ զխանութս մեծածախս, եւ վասն շինման Ալէքսանդրի բրինծին միլիօն է գնացեալ ասեն: Քաղաքս այս զկնի հնգետասանից ամաց այնքան բազմանալոց է մարդկամբք, մինչ զի անդր անցանելոց է ամրութեամբ եւ մարդկամբք քան զվէնտ, թէպէտ այժմ լի է մարդկամբ եւ որ ըստ օրէ աւելանայ, բազմիցս առ ի չգոյէ նիւթոց վարպետքն պարապ մնան , եւ վասն թուվլայի եւ քիրէճի 40, 50 տեղ փուռ վառի, եւ վասն միոյ փռան 24 օրն 160 արապայ փայտ գնայ, եւ ըստ այսմ հաշուեայ թէ բնաւիցն ի բոլոր տարւոջ որքան փայտ գնալ, նաեւ որքան մարդիկք ի պատճառս սոցա դատին եւ աշխատին: Այսքան փռան ջերմութիւնն եւ քիւրէճի հոտն` քաղաքիս գոյն ինչ ապականեն զօգն: Զբոլոր եւ զահագին քաղաքս այս պարսպաւորեալ են, թէպէտ ոչ է եզերեալ: Նաեւ յետ եզերման պարսպիս այսորիկ շինելոյ են զոմանս բերդորայս արտաքոյ պարսպին: Վերջապէս սմին նման ի ներքոյ արեգական անկարելի է գտանելն… Պարսպաց եւ բերդից փռոտն` է ինկիլիզ տարին ունի ի թագաւորէն աւելի քան 1500 զօլաթայ… Ասեն թէ յամենայնում տարւոջ վասն շինման քաղաքիս ի թագաւորէն միլեօններ գայ աստ . պարսպին 1 թուվլան խարճովն 10 սօլտի լինի. եւ խարճն ըստ ոմանց փափն վճարէ ասեն: Տեղւոյս մուռերքըն եւ մանուալքն նէմսէյ են, եւ խիստ յամր բանին, եւ յաւուր 3 ժամ հանգչին եւ ոչ բանին. եթէ առիցես վարպետին եւ կամ մանուալին թէ ընդէ՞ր յամբ շարժիս եւ ընդ լսելն զայսպիսիս` իսկոյն թողու զբանն անկատար եւ գնայ ի յայլ տեղիս. թէ մուռերքն եւ թէ տիւրկէրքն աւուրշէքն. 3, 3 լիտրէ է. ոչ դրամ պահել գիտեն եւ ոչ ջուր խմել, այլ եւ իբրեւ զանասուն գրեթէ անդադար ուտեն եւ ըմպեն… Աստ խանութի եւ տան քիրան խիստ թանկ է 100 զօլաթայ, 120, 150 բժիշկն եւս. գոն ոմանք որք մի անգամ գալով` զմի ոսկի առնուն եւ ոմանք 1 գօլաթայ: Կովաւ մսի սխան 8 սոլտի է, հորթու միսն, 16, ոչխարին 8, ճիյէրն 3, 4 սօլտի: Հացն լաւ է, պտղեղէնն սակաւ է, պարտախ էրիզին աժան է, խնծորն ես: Ձմերուկն առատ է եւ սեղն նուազ: Գոյ գինի որ օխան 10 սոլտի է, գոյ գնին որ 15, 20 սոլտի է, սալաթան պակաս չէ… Սավայի ջուրն խիստ վատ է, Թունայուն միջակ, եւ Ճէնռալի աղբեր ջուրն լաւ է ասեն…
      
       Յամի Տեառն 1732 Յօգոստոս 30 Պելկրաւ :
      
       Նուաստագոյն ծառայ Եգիտ վարդապետ