Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վրթանէս եպիսկոպոս` իր առ Մխիթար տածած սիրոյն եւ զգացումներուն հետ` կը հաղորդէ միանգամայն բացայայտ կերպով Եկեղեցական Բարձրագոյն Իշխանութեան մօտ Սարգիս Սարաֆեան Արքեպս. ի վայելած համբաւը:
       Տեառն Տեառն Մխիթարայ Աբբայ Հայր կոչեցեալ Գերյարգեցելոյ Սերտ սիրով, եւ վաղեմի կարօտիւ, զփրկչաւանդ ողջոյնն ընծայեմ:
       Ի յանցեալ աւուրս ի գրոյ պատկերահան Յօհաննիսին ծանեայ զնիհարիլդ վերստին ի ձեռն դեղնացաւ կրից, որոյ վասն` թէ եւս ես իցեմ ախտակից, սակայն թողլով զիմն ի բաց, յաւէտ ցաւեցայ, եւ ցաւիմ զքէն: Ուստի չունելով զայլ ինչ հնար, եթէ ոչ միայն զաղօթելն վասն քո, զի բժշկեսցէ Տէր զքեզ ի ախտակրութենէն յայդմանէ աղօթիւք Սրբոց: Նաեւ զմերոյս կացութենէ կարես իմանալ, եթէ խորհիցես զհետին հասակն ծերութեան իմոյ, զոր գրեթէ ըստ ասելոյ ումեմն` զերկոսեանն զրկեմ, այսինքն զարեգակն եւ զգերեզմանն: Աղօթեսցես վասն մեր, զի զելս բարիս պարգեւեսցէ մեզ Տէր Յիսուս շնորհիւն իւրով: Եւ ահա Գերապայծառ Սարգիս Արքեպիսկոպոսն Կեսարիոյ, դիմեաց աստ այդր, ընդունեցեալ եւ պատուիրեցեալ ի Սրբազան Քահանայապետէն եւ ի Սրբոյ Ժողովոյն: Թէպէտ մեք շատ ջանացաք զսորա ասի մնալ, նաեւ մեծաւորք ոմանք: Սակայն ոչ էառ ի յանձն վասն այլոյ բարւոյ դիտաւորութեան, զոր Տէր առաջնորդեսցէ: Սակայն որպէս գիտես եւ ճանաչես, արժանաւոր ոմն է սիրոյ եւ ընդունելութեան, եւ մանաւանդ ի շառաւիղէ առաջացեալ: Ուրեմն առ յայժմս յանձնեմ ի յաստուած եւ ի քեզ, քանզի գիտեմ իսկ, թէ ի պատեհ ժամանակի վերադառնալոց է աստ հրաւիրանաւ մեծաւ: Եւ եթէ եզականապէս սէր ցուցանիցես նմա, վարկանիմ թէ արժանաւոր իսկ: Բաւ է: Ամենայն միաբանից սրբոց ցանգ, ողջոյն եւ օրհնութիւն մատուցանեմ, եւ խնդրելով ի նոցանէ աղօթս վասն բարի մահուան իմոյ: Բաւ է:
      
       Նուաստ ծառայ Վրդանէս վրդպ. իբր եպիսկոպոս
       Յամի Տեառն 1746 հոկտեմբերի 1 [Հռովմ]