Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս երկրորդ նամակաւ, մէկ քանի ուրիշ տեղեկութիւններէ զատ, նոր մանրամասնութիւններ կու տայ նոյն Հ. Թ. Յովհաննէսեան` Իպրահիմի կրօնափոխութեան շուրջ:
       Գերապայծառի եւ գերայարգեցելոյ Տեառն Տեառն Մխիթարայ Աբբայի Հօրդ մերում մատուցանեմ զխորհական ողջոյն
       տրտմեցայ իմանալով զիջուծոյ բազկաց Գերյարգելութեանդ. Տէր Յիսուս ինքն առողջացուսցէ: որքան առ Իպրահիմ պաշան, գիտելի է, զի ճշմարտեցաւ ասացեալն իմ, բայց իբր ի ծածուկ, զի պատրի դաւիթն քննեալ է զնա, եւ գտեալ է զնա որպէս եւ ես ասացեալ էի նմա: Եւ նա ասացեալ էր, թէ վասն այն ասացեալ է զինքն գոլ տաճիկ, եւ կամիլ մկրտիլ, որպէս զի էլչիին կինն տիրութիւն առնիցէ նմա, եւ բերցէ ի Պէջն, առ ի դնել զնա ի պաշտօնի իմիք, եւ այլն: Իսկ պատրի Դաւիթն ասաց ինձ, ոչ ումեք ասել զնմանէ, թէ իսկապէս այն տաճիկն իցէ, եւ այժմ նա կրթէ զնա յերիս հաւատոյ, եւ զգեցեալ է նա զզգեստս նէմէցի… Մինչ եկն [պաշպալովցի Տէր Մինասն ] ի Վեննա` պարծէր եւ ասէր, թէ Աղաչայ Պետրոսն 240, 000 զօլաթայ դնէ, որպէս զի ինքն լինիցի (այսինքն Տէր Մինասն Խնկանոսեան ) եպիսկոպոս ի վերայ Պաշֆալովին, զի ինքեանք ոչ կամին ընդունիլ զգերապատուելի Տէր Մինասն կեռլացին եպիսկոպոս…: …իրակութիւնք գերապատուելի տէր Մինասին արդէն իսկ կատարեցան, միայն սպասէ տիբլօմային, եւ գալստեան թագաւորին ի Լաքսէմպուրքէն, որպէս զի գնացեալ առաջի նորա` ընկալցի ի ձեռանէ նորա ի պարանոց իւր զխաչն եպիսկոպոսական, եւ զթագն հայրապետական, զոր տացէ Աստուած մեր:
      
       Մնամ պատրաստական յամենայնի Նուաստագունեղ ծառայ Հ. Թ. Յոհաննէսեան ի Կար . Անդօնեան
      
       Յամի Տեառն 1737 Յունիսի 15 ի Վեննա
      
       P. S. Դարձեալ մեծ պատրաստութիւն գոյ պատերազմի աստէն. եւ այնքան ստիպով գործեն զնաւսն, մինչ զի զԴ նաւսն արդէն իջուցին ի ջուրն, եւ զԴ կալերսն եւս յուսամ զկնի ոմանց աւուրց իջուցանելոց, եւ բազում մեծամեծ թօփս մերձ նաւուցն պատրաստ տեսի…: