Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հետաքրքրական է նաեւ հետեւեալ անտիպ գիրը, ո'չ միայն իր մէկ երկու ազգային պատմական անցքերուն, այլ նոյն իսկ նամակագրին առ Մխիթար եւ իր Միաբանութիւնն տածած սիրագեղ համարման եւ յարգանքին գողտրիկ բացատրութեան համար.
       Գերապատուելի Աբբա Տէր Մխիթար Ճշմարտաուսուցիչ Աստուածաբանութեան Վարդապետի .
       Յսաւանդ ողջոյն բազմաւ սիրով մատուցանեմ Սրբասնունդ անձին քում, եւ որք ընդ քեւ հնազանդեալք բարձօղք Խաչին եւ հետեւօղք Խաչեցելոյն են, ի Տէր յոյժ խնդալ: Արդ տէրն քո որ ունէր ի վաղուց հետէ ընդ մեզ, որպէս որ մենք ունէաք նոյն սէրն ընդ քեզ որպէս որդի, եւ յայժմ որպէս եղբայր հոգեւոր: Սիրալրական քարտէզն քո ընկալայ զոր գրեալ թւին Քրիստոսի ռ էճ, եւ մարտի ժա, ուրախացայ յոյժ , եւ միշտ պաղատաեմք առ ամենակարօղն զի տացէ յաջողումն հոգեւոր գործոյդ, աղօթիւք ամէնօրհնեալ Կուսին, եւ հոգեւոր հօրն մերում Սրբոյն Գրիգորի, զի ածեալ բուսանիցի եւ լինի ծառ մեծ, եւ արձակեսցէ ոստս ընդ ամենայն Հայաստան, որպէս որ եղեւ ի նախնումն Եգիպտոս միջնորդութեամբ Սուրբ հօրն Անտոնի, քանզի վերջինս այս առաւել հարկաւոր թուի քան զառաջինն, որպէս որ ի հարսանիս Կանա գալիլիացւոց վերջին գինին ախորժ քան զառաջինն, խնդրեմք զի այնպէս արասցէ եւ այժմ բարեգութն Յս մաղթանօք բազմելովք ընդ նմա ի հարսանիսն Ամէն: Արդ` յայտ առնեմ զբաղձանս սրտի իմոյ որ ի դառնալն իմ հանդիպիմ տեսութեան միմեանց, քանզի հրաման եղեւ վեհապետէն եւ որ ժողովոյն, աստ ի Հռօմ եղեալ ուղղափառ եպիսկոպոսաց հայոց եւ ասորոց, զկնի յարութեան զատկին գնալ իւրաքանչիւր ուր եւ կամեսցի, որպէս ասացեալք ի Սուրբ եկեղեցւոյն. եւ գաղտաբար շրջիլ եւ քարոզել զբանն կենաց: Վասն որոյ յօժարութեամբ կամիմ հանդիպիլ Տէրութեան քում եւ շահիլ յաղօթից ձերում: Ողջ լեր ի Տէր:
      
       Թւին Քի 1713 դեկտեմբերի 10 ի մեծն Հռօմ յեկեղեցին հայոց.
       Տէր Գրիգոր Թափիչեան եդեսացի հետեւօղ ճշմարտութեան
      
       Գերապատութեան քում խոնարհագունեղք ծառայք տէր Ստեփանոս եւ տէր Թոմաս աբեղայքն իմ Սրբասնունդ աջդ համբուրեն եւ խնդրեն ի Տէրութենէ քումմէ զի յանձն արասցես աղօթիւք զնոսա կամացն Աստուծոյ. նոյնպէս ծերունի մերտնցի Ասլան տէր Թադէոսն խնդրէ: