Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Էջմիածնի վանքին պարսպի շինութեան եւ Տաճարին մասնական նորոգութեան առթիւ` Սիմէօն կաթողիկոս թուղթ կը ղրկէ առ Յարութիւն վրդ. դրամական օգնութիւն խնդրելով:
      
       Է. կնիք Յիսուսի Քրիստոսի Ծառայ Տէր Սիմէօն Կաթուղիկոս եւ Ծայրագոյն Պատրիարք ամենայն Հայոց, Առաքելականի Եկեղեցւոյս Քրիստոսի , եւ մեծի Աթոռոյս Սրբոյ Էջմիածնի :
       Յորմէ սիրով եւ կարօտիւ, եւ սրբոյ Աթոռոյս Շնորհիւն ծանիր սիրելիդ իմ Յարութիւն Աստուածաբան Վարդապետ, զի ահա յաջողմամբն Աստուծոյ, աւարտեալ զՊարիսպն Սրբոյ Աթոռոյս հանդերձ այլովք հարկաւորօք շինուածովք: Վերստին ի սոյն ամի վստահացեալ ի յողորմութիւն նոյնոյ տնօրինողին Աստուծոյ ձեռնարկաք ի տանիսն Աստուածակերտի Տաճառիս նորոգել, որ եւ ահա առաջի դասուն Ահեակդասու տանիսի աւարտեալ ի միւս դասն ձեռնարկաք, զի գիտես զհնութիւն, որք ջուրք մտեալ ի ներս կաթեին, վասն որոյ հարկաւոր համարելով քան զայլսն` ձեռնարկաք Աստուծով: Գրեմ զի ուրախասցիս եւ ծանուսցես օրհնեալ ժողովրդեանն` զի եւ եւս արիասցին ի տուրս, եւ մասնակցել այսպիսւոյ բարեգործութեան: Եւ գիտես որ դրամ պիտոյ է այսպիսւոյ մեծագունի յառաջադրութեան: Վասն որոյ ` Փօլիս արարաք ի պօլիս ի վերայ Զաքարիայ Վարդապետին. եւ գիտէաք որ նա ոչ կարէ տալ զայնքան: Սակայն` այնու մտօք արարաք, զի եւ դու օգնեսցես: Վասն որոյ` գրեմ սիրելւոյդ մերոյ, զի ի հասանել գրոյս. առ քեզ, երեք հազար ղռուշ հասուսցես շուտով առ Զաքարիա Վարդապետն, եւ ցավդ առնուցուս ի նմանէ, եւ նա զփօլիցայն տուեալ մեզ գրեսցէ. զի եւ մեք յատուկ ղավզ տացէ քեզ. մինչեւ մեր ղավզն առ քեզ հասցի. զնորանն իւրեան տայցես: Զայս հարկաւոր գիտացեալ ի վերայ քոյ. ողջ լեր :
      
       Գրեցաւ ի ՌՄԺԷ թուին ի սեպտեմբերի ԺԵ եւ ի լուսանկարս սուրբ Էջմիածին :
       (Սիմէովն Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց )