Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պատմական բաժնին դասելի ահա փոքր նամակ մը, զոր Պոլսէն կը գրկէ Հ. Պօղոս Վ. Սիմոնեան:
       Գերայարգեցելոյ տեառն տեառն Մխիթարայ Աբբայի Հօր մերոյ եւ Աստուածաբանութեան վարդապետի
       Վեց նաւք Վէնէտիկու գոն աստէն, ասեն յետ մեծ բարեկենդանին չուեն աստի ի յԻզմիր. բայց թուի ինձ, թէ յամեն աստէն մինչեւ ի Զատիկ. քանզի Ճէզայրցւոց եօթն նաւք եկեալք ի Ֆօչայ, որոց յորք նաւքն մտեալք են ի ներքո Պօղաս հիզարու առ ի բերել զընծայս թագաւորին տաճկաց, եւ առնուլ ի նմանէ զօգնութիւն եւ դառնալ գնալ յերկիրն իւրեանց. ուստի որքան սոքա աստ, եւ այնքան յամեն նաւքն Վենէտիկցւոց հանդերձ ամենայն պատրաստութեամբ, քանզի Ճէզայրցւոց մուտին յետ առեցման վարհանին ի յըսպանեացւոց եկն Ստամպօլ ցամաքաւ զայն վերոյ գրեցեալ շնորհսն էառ ի թագաւորէն տաճկաց… Յաւուր միում գնացի ի սուրբ Անդօնի վանքն առ ի տեսանել զՅօհան վարդապետն, եւ գտի զնա արարեալ զմեծ խրախճան վասն այցելուին եւ կարգաւորացն սուրբ Անդօնի վասն շինութեան նորակերտ բնակարանին իւրոյ, զոր շինեաց վասն բնակութեան իւրոյ մինչ ինքն կենդանի է, յետ մահուան մնալ մենաստանի սուրբ Անդօնին…
      
       Գերյարգութեան ձերում
      
       ի Ղալաթեայ Յամի Տեառն 1733 եւ Փետրուարի 6
       Նուաստ ծառայ, ս. տ. ս. Հ. Պօղոս Վարդապետ