Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ծանօթութիւններ Հնդիկ աշխարհին մէջ Անգղիական յարձակումներու մասին:
       Մեծի Գերապայծառից Ըստեփաննոսի բանիբուն վարդապետի աբբայհօր ողջոյն բազում
       Վասն պատերազմին արեւմտականաց որ ծով եւ ցամաք վրդովեր են, ոչ միայն սոցայ պատերազմն, այլ երկրիս կուսայկալն որ ամի ռէն ԾԶ [?] վասն անբարտաւանութեան ասկին ինկլիզաց եկն ի վերայ Կալկաթու, միջոցի երից աւուր էառ զբերթն եւ աւարեաց զԲոլեր քաղաքն, ապա բաց եթող գնաց իւր տեղն, վասն եղեւ պատճառն որ ինկլիզքն պատրաստի նաւ ունէին ի ծովն Հնդկաց նոյն ամի եկին կրկին իւրեանց քաղաքն առին աւերակ, ապա ոմանք երկրիս զօրապետք սրիկայք միաբանեցան ընդ ինկլիզաց. եկին առան զչանտրնակար, որ էր քաղաք ֆռանսիզաց, որ կարողացան ոչ դիմի կալ վասն սակաւութեան զօրաց իւրեանց. քանտեալ բոլոր քաղաքն աւերակ արարին. մնացեալ զօրքն բանտական արարեալ ղրկեցին ուր եւ կամեցան, ապա յետ ամենայնի ձեռնտուութեան ասպարապետին Գաւառիս: Գնացին մախսուտապատ քաղաքացիք մատնեցին զկուսակալն իւրեանց ի ձեռն ինկլիզաց, զոր առեալ յետ աւուրց ինչ ըսպանանեալ անյետ արարին ապա, մինչեւ ցայսօր երկիր վրդովեալ կայ ապա. այժմ լուր կայ որ թագաւորայկան կողմանէ մեծ զօրք է գալոց, որ ապագայն աստուծոյ է:
      
       Ամի 1758 փետրվարի [Բանկալայ կղզին]
       Մնամ պատրաստական ամենայնի
       Տէր Յովհաննէս Աստուածայտրեան