Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Առեւտրական կեանքի ու քաղաքական դէպքերու անցեալ յիշատակներ մը ահա: Գերայարգեցելոյ Աբբայ Հօրդ իմոյ, եւ Տեառն Տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի:
       Թէ ի կողմանէ ապրուստի եւ պատերազմի հարցանէք, թանկ եւ դժուարագիւտ. զհացն խլելով առնուն, զձէթն եւ զարդար եզն թունթն 30 ստակ, հաւկիթն երեքն հինգ ստակ, եւ ոչ գտանի, աստ մեծ խումբ մի երկու աւուր հեռի ի կողմն Պօսնայու ձմեռին. եւ այլք փոքր խումբք աստ եւ անդ. փոխանորդ եւ հրամայօղ եւ կառավարող է Ճէնռալ Ֆիլիպօն. ասեն թէ ի գարնան գալոց է Ճէնռալ, Սեռական, կառավար, թէպէտ ինքն հրաժարեալ վասն ծերութեան որ 600 ամաց է ասեն: Իսկ տաճիկքի սիրտ առեալ զօրացեալ գազանացեալ յաւուր յայսոսիկ ասպատակիչք հասեալ մինչեւ ի կողմունս Օռսովայու, աւար հարկանէ բանքէ, գերէ, սպանանէ, այժմիկ լուաք, զայսոսիկ, երկիւղն պատերազմին ապագայի ամի հալէ զոսկերս իմ… :
      
       Գերյարգութեան ձերում Մնամ պատրաստական ծառայ ամենայնի Հայր Միքայէլ Վ. Սեբաստացի
       Գրեցաւ յամի Տեառն 1737-ին Նոյեմբերի 22-ին Ի տօնի Չէչիլեայ կուսին 3 գիր, ի Պելըղատ