Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պաշպալովի կամ Եղիսաբեթուպոլսի առաքելութիւնը մշակողներէն մին է Հ. Թէոդորոս վարդապետ Յովհաննէսեան Պաշպալովցի, որուն երկրորդ թուղթն է որ կը հրատարակենք հոս:
       Նա իւր քաղաքէն առ Մխիթար կը ղրկէ պատմական տեղեկագրութիւնս:
       Օ[րհնեալ ]: Ե[ղիցի ]: Յ[իսուս ]: Ք[րիստոս]:
       Գերապայծառի եւ Գերյարգեցելոյ Տեառն Մխիթարայ Աբբայի Հօրդ մերում արժանապատուագունեղի` մեծաւ խոնարհութեամբ զոտս համբուրելով մատուցանեմ զորդիական ողջոյն, եւ այլն:
       բոլոր դրանսիլվանիայ յոգւոց հանեն սակս մեծի երկիւղի, եւ ի ահացուցիչ կարծեաց եկելոց ի վերայ տիեզերաց, մինչ զի գրեթէ ամենեքեան զամենայն զոյս իւրեանց փախուցին ի Սիպին, ոչ միայն հայք, այլ նաեւ մաճառք. եւ գոյ ձայն թէ Պօնավալ ուրացօղն, եւ Ռագօցիին որդին բազմութեամբ զօրաց տաճկականաց մտանելոց են ի Դրանսիլվանիա, եւ եկեալ` հրաման եհան, զի ամենայն մաճառք զինուորիցին. (ենթ պատրուակի, թէ ընդդէմ տաճկաց մարտնչիցին, բայց վախճան նորա էր, զի ի գալ տաճկին եւ Ռագօցիին` սոքա պատրաստք լիցին առ ի մարտնչիլ ընդդէմ կայսերն ): Բայց իբրեւ իմացաւ կայսրն` հրաման եհան, զի մի ոք մաճառ զինուորիցի: Եւ այս յոյժ բարի եղեւ վասն հայոց. քանզի առաւել երկնչիմք ի ընտանի թշնամեաց, այսինքն ի մաճառաց, քան թէ ի տաճկաց: Իսկ վերոասացեալ Ճէնրալն իբրեւ իմացաւ, թէ ի յայտ եկին դաւաճանութիւնք նորա` էառ զթունալի ըմպելի, եւ այնպէս սատակեցաւ: Դարձեալ լուաք թէ մոսգովն առեալ իցէ զՊէնտէր, եւ տաճիկքն տուեալք իցեն նմա զերկիրն մինչեւ ի սահմանս Թունային. բայց այսու պայմանաւ, զի յայսմիկ ձմեռան մնասցեն տաճիկքն յերկիրն յայն մինչեւ ի գարուն, իսկ ի գարնան ելցեն ինքեանք, եւ ռայէն մնասցէ անդ ի ներքոյ մօսգին: Ոչ գոյ շաբաթ, յորում ոչ լսիցեմք զնորագոյն լուրս եղկիւղալիցս. ուստի եմք ի մեծի նեղութեան եւ ի կասկածանս: Դարձեալ ի յանցեալ թղթոջ աղաչեալ էր թէ գրիցէք ինձ, եթէ վէնէտիկցիք առեալ իցեն զՄօռայ թէ ոչ. քանզի այսպէս լուեալ էի ի Կեռլայ, թէ զկէսն Մօռայի առեալ իցեն…: Իսկ ես մեծաւ բաղձանօք տեղեկանալ կամիմ զտպագրութենէ Մեկնութեան Աւետարանին եւ յառաջացմանէ վանիցն, զոր կամէիք առնել ի Բատուա: ..
      
       Մնամ պատրաստական յամենայնի Նուաստագունեղ ծառայ Հ. Թէոդորոս Յով[հ]աննիսեան Կրօն. ի Կարգէ Անդօեան
      
       Գրեցաւ յԷլիզապէթ քաղաքն 1737 Նոյեմբերի 1