Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յոյն եւ Հայ վաճառականներու մասին դէպքեր կ պատմուին Հ. Յովհաննէս Լազեանէ: Սա է Հ. Յովհ. Տրապիզոնցին, որ եւ կը ստորագրէ Պօնտացի, եւն:
       Գերապատիւ տեառն տեառն Ստեփաննոս Վարդապետի եւ Աբբայհօր մերում խոնարհուրթեամբ համբոյր աջոյն
       Լուաք, թէ սրբազան պապն մեր փոխեալ իցէ առ Աստուած… Գրեցից եւ զանցս անցեալս ընդ ոմանս` վաճառականս յունաց: Արքունի հրամանաւ սաստիկ փակեալ են Նազարէթք ընդդէմ ընչից. այլ համարձակ վասն մարդկանց, արդ յոյնք ոմանք բերեալ զմուշտակս ի Պելրղատ, եւ անդ թողեալ, ինքեանք մտեալ են ի Նազարէթ. եւ ապա զյոլով զբեռինս մուշտակաց ի ձեռն ոմանց պուլղարաց գաղտագողի փախուցեալ են ի մեր կողմն առանց Նազարէթի: Եւ ի լրանալ ժամանակին, ինքեանք ելեալ ի Նազարէթէն, եւ բերեալ զմուշտակսն ի յէրսէկ, վաճառեալ են ի տօնավաճառն սրբոյն Սեբաստիանոսի: Ուր յայտնեալ նենգութեան նոցա, զերկուս փախուցէղսն արդէն վաղվաղակի ի չորս մասունս հատեալ, կախեցին յանցս ճանապարհաց: Իսկ զմնացեալսն` թուով աւելի քան զտասն երկաթի կապանօք ածին այսր, որոց կատարածն եղիցի սուր եւ հուր: Սմին նման եւ զայլ ինչ լուաք, այլ զստոյգն ոչ գիտեմք. ի Մեծ Մաճառս` ի կողմանս տօպրօցինու հայք ոմանք զմորթս եզանց փախուցեալ ի նազարէթ, հասուցեալ են յազատ գիւղ մի, եւ անդ թագուցեալ` ինքեանք եւ ինչք իւրեանց: Իսկ ի յայտնիլ բանին, զտեարս մորթոցն եդեալ ի շղթայս, եւ ընդ նոսա զամենայն գիւղականսն վարեալ ի տեղին, ուստի փախուցեալ են զմորթսն առանց Նազարէթի, եւ զգիւղն եւ զմորթսն, եւ զամենայն կազմած, եւ զինչս գեղջն հուրբ դատեալ են, զի մի ցաւ ինչ տարածեսցի ի գեղջէն:
      
       Նուաստ ծառայ Հ. Յոհաննէս վրդ . Լազ.
       [1]757 փետր. 25 ի Վարատին