Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հետագայ թուղթը կը ցուցանէ թէ Կղզեկիս եկեղեցւոյն մէջ երգեհոն մը դնելու գաղափարը ե'րբ ինչպէս եւ որմէ' սկսեր է: Բայց թէ ինչո'ւ իրականացած չէ` անծանօթ կը մնայ ինձ:
       Վերապատուելի տեառն տեառն Հայր Անդրէաս, եւ Հայր Ներսէս վարդապետաց մերոց, ողջոյն յոյժ բազում սիրով եւ կարօտիւ
       Յաջողութիւն մի յաջողեցաւ աստուծով շինել տալոյ եկեղեցւոյ մերում զերգեհոն մի ընտիր յոյժ եւ փառաւոր, որպէս երկնէաք ի բազմաց հետէ ի վերայ դրանն. եւ մի ' ասիցէք թէ ոչ ունիմք հարկանօղ. զի եւ զայն եթէ տարակուսիք առաքեսցուք աստի, եւ եթէ ունկնդիր չունիմք ասիցէք, մեք եկեսցուք յունկնդրութիւն: Արդ` քօռիէռով գրեցէք ինձ զպատասխանի թղթոյս վաղվաղակի, եւ թէ քանիով լինի յոյժ ընտիրն ամենայն զարդու եւ յօրինուածով իւրով իմացուցէք. եւ հրամանաւ Գերյարգելի աբբայ հօր մերոյ որպէս գրեալ եմ առ նա մի ըստ միոջէ, հաստատուն զրոյց արարէք թէ սկսանիմք զշինութիւնն, եւ ես աստի զծախսն աստուծով անվրէպ առաքեցից, զի հազար հինգ հարիւր ղռուշ գրեթէ ի ձեռին իմում ունիմ, եւ քան զսոյն աւելի քան զերկու հարիւր ղռուշի խօսք առեալ եմ. այլ եթէ յապաղիցէք զշինութիւնն ոչ լինի, զի տուօղն զդրամն կամի յաւուրս իւր պարգեւել զեկեղեցւոյ զերգեհոնն ընտիր, եւ ոչ եթէ զծախս երգեհոնի, վասն այնորիկ եթէ դուք ոչ կամիցիք շինել անյապաղ, հարկաւորի տալ այլում, եւ ես դաշնադրեալ եմ ընդ նմա զի յորժամ սկսանելոց լինիցին զերգեհոնն, մեք յայնժամ առաքեսցուք զծախսն. վասն այնորիկ մի ' յապաղէք, այլ վաղվաղակի ընդ առնուլ թղթոյս տեղեկացեալ զամենայն ծախս նորա, գրեցէք զգին յոյժ ընտիր եւ փառաւորին, թէեւ լինիցի աւելի քան զհազար վեցհարիւր ղռուշս. եւ թէպէտ փոքր է եկեղեցին մեր, սակայն գոլով ի մէջ օտար ազգաց, եթէ անարգ լինիցի երաժշտական նուագ շարականաց եւ երգոց մերոց, ոչ է ի դէպ. եւ զի տուօղն եւ շինօղն նորա այնպէս կամի, եւ դուք մի ' անարգէք զառատութիւն տուօղին, եւ գիտեմ զի ոչ անարգէք: Եւ զտիսէնիս ճակատու երգեհոնին ըստ ամենայն զարդուց իւրոց յօրինել տուք տիսէնիատօռի ի վերայ թղթոյ միոյ, եւ ի միջին եւ յերեւելի տեղւոջ տեղի նշանակեսջիք ուր գրեսցի անուն շինել տուողին եւ առաքեցէք, զի ցուցից տեառն գործոյն: Եւ բաց յայսմանէ խնդրեմ զի գրեսջիք թէ որչափ դրամով շինեալ լինի յատուկ եկեղեցւոյն մէռմէռ քարամբ, եւ ինչ ինչ որ պիտանի է եկեղեցւոյ, նշանակեսջիք, ինչ ինչ հազար ղռուշի, ինչ ինչ հարիւրի, ինչ ինչ յիսունի, ինչ ինչ տասնի , եւն…:
      
       Յամի տեառն, 1768 Մայիսի 30 [Կ . Պոլիս]
       Նուաստ ծառայ Ճամպազօղլու Հ. Անանիա վրդպ . Մ[խիթարեան]