Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հրաժեշտ առած է այլեւս Աբրահամ Պատրիարք Հռովմէն: Անոր բաժանումն այսպէս կը տեղեկագրուի Կարապետ անուն անձէ մը առ Մխիթար. «Ի յուլիսի 11ին զկնի զԳ ժամուն աւուր հինգշաբթէի, ճանապարհեցաւ աստի Գ արապայով Գերյարգելի Հոգեւոր տէրն, եւ ընդ նմին եղեալքն են սոքին. Գերապայծառ Սահակ եպիսկոպոսն, Եւգինէոս եպիսկոպոսն, վերապատուելի տէր Մարտիրոսն, տէր նիկողայոսն, տէր Անտօնն եւ էնկիւրցի Մանուկն առ ի գնալ յԱլիկուռնա» (Գր. 13 Յունիս 1743, Հռովմ):
       Նամակս յատուկ ծանուցագիր մըն է նկատմամբ տէր Նիկողայոսի` որ Լիվոռնոյ (Ալիկուռնա) մէջ անհաւատարիմ կը գտնուի իր պատրիարքին ու կը զատուի ի սպառ:
       Գերյարգելի եւ ամենայն գովութեանց արժան եղբօրն իմոյ Աբբայ Հօրդ Ողջուն
       Յայտ լիցի սիրելագոյն եղբայրութեանդ. ահա նաւ մի պատրաստեցաւ յանկարծակի Վոլանդէռ որ գնայ ի յԱղէքսանդրիեա. այնպէս գիտացի թէ աստուած պատրաստեաց որ Վերափոխման Կուսին. յետ պատարագին մտաք ի նաւ: Եւ խնդրեմ յաղօթս ի սրբոյ Հասարակութենէ. բայց յոյժ վշտացոյց զիս կրօնաւոր տէ~ր Նիկողայոսն, զի ապստամբեցաւ յուխտին, եւ յանջատեցաւ յինէն առանց փորձութեան եւ անբաւական պատճառի. այս է միայն իւր իղձն որ շրջի սանձարծակ , երկիրն քրիստոնէից կամ յայլ տեղիս, զի գիտէ սակաւ տալիեանէրէն. բերի զհետ իմ իբր Թարքման. բնաւ օգուտ ոչ եղեւ այլ բազում վնաս, վասն որոյ խնդրի որ եթէ գայցէ առ ձեզ, գիտասջիք, ապստամբ եւ յուխտազանց է թէ կրօնին եւ թէ իւր կաթողիկոսին. եւ այսու կերպիւ ծանիցէք. եւ այս եղեւ ներկայութեամբ Ստեփաննոս Վարդապետին եւ տէ~ր Յակոբին, զի նոքա շատ խրատեցին եւ ոչ ինչ օգտեցան, եւ այսպէս լրբութեամբ պատասխանեալ նոցա ասաց. Մի թէ դուք դատաւոր էք ի վերայ իմ. եւ հայրութիւնդ եւս շնորհ արա հայրական խրատիւ մի թէ եւ զղջանայցէ եւ վարձն ի քրիստոսէ առցես. ամէն: Եւ մի մոռանար զտառապեալս ի լեառն գրիւ քով մխնթարականաւ, եւ եթէ յիշեցեալ ապստամբն գայցէ առ ձեզ կամ յայլ տեղիս ծանոյ ինձ. ընդ յիս գինէոս եպիսկոպոսն ողջունէ զգերյարգելութեանդ. հայր Յանտօնն եւ տիրացու Մանուկն զսուրբ աջդ համբուրեն, Սահակ եպիսկոպոսն տկար է. ոչ կարէ մտանել ի նաւ. մնաց ի յԱլիկուռնայ . գրեցաւ ներ նաւու ի ծովն նաւահանգստի. վերջացուցանեմ սիրով.
      
       Նուաստ ծառայ Պետրոս Կաթողիկոս Հայոց Հաստատեցեալ ի սրբոյ գահէն
       1743 Օգոստոսի 15 [Ալիկոռնա]