Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պոլսոյ մէջ պատահած հսկայ հրդեհի մը նկարագրութիւնը կը կարդանք հետեւեալ նամակին մէջ:
       Յարգոյապատիւ եւ գերապայծառ տեառն տեառն Ստեփաննոսի վարդապետի եւ աբբայհօր խնդալ ի տէր
       ի Թ. երորդ մարտի ի մէջ գիշերի… յոգալ ի Սամաթիա. ահա ել հուր մեծ ի գործարանաց տպարարաց, այսինքն պասմաճոց, որք արտաքոյ պարսպի Վըլանկայի առ ծովեզերբն, եւ բորբոքեալ ի շնչելոյ սաստիկ հողմոյ հարաւայնոյ այրեաց զամենայն շինուածսն զայնոսիկ, եւ անտի անցեալ յայսկոյս ի ներքս պարսպին վառեցաւ վաղվաղակի իբրեւ զժամս ութ, եւ այրեաց աւելի քան զերեք հազար տունս, յորոց բազումք էին տունք հայոց ` մանաւանդ ուղղափառաց. զի այրեաց ի պարսպէ անտի. այսինքն ի Հիսարատիպէ մինչեւ ի Զընտանտելէն համամն, եւ մինչեւ ի Մուսալլայ, եւ ի Ճիւճէ չէմշէն, եւ անդր եւս մօտ յեկեղեցին հայոց: Բազումն այրեցան կենդանւոյն ի հուր անդր, եւ բազումք մազապուր մերկանդամ զերծեալ անկան յաղքատութիւն մեծ: Անդ էր տեսանել զողորմ աղէտի իբրեւ զօր դատաստանի զյանկարծակի թշուառութեանն պատուհաս, ծերոց եւ տղայոց, մանկամարդաց եւ հիւանդաց, զի կէսք կոխան լինէին եւ կէսք ի հուր կիզուին վասն գիշերոյն մթութեան եւ վասն հողմոյն սաստիկ շնչելոյ, եւ վասն տանց խտութեան եւ ճանապարհացն անձկութեան: Իսկ ժանտախտն դեռ կայ մնայ ի Պէկօղլու, ուր բազումք մեռան ի փրանկաց եւ ի յունաց…:
      
       Յամի տեառն 1754 Մարտի 13 ի Կոստանդինուպօլիս
       Անպիտան ծառայ Հ. Իգնատիոս [Խաչատուրեան]