Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ահա Ստեփանոս Ռոշքայի մէկ ուրիշ թուղթը` որգլխավորապես կը ներկայացնէ ա. իր սրբագրած Մաշտոցին առ ի փորձ գործադրության լուրը. բ. նոր տոմարը հաստատելու հարցն ու ջանքերը. գ. սոյն երկուքին տպագրութեանց առաջարկներն առ Մխիթար:
       Սակայն Ծիսարանի այդ փոփոխութիւնները տարբեր աչքով կը դիտուին Մինաս Վ. Պարոնեանէ առ Մխիթար գրուած նամակի մը մեջ, ուր կ`ըսէ«Լուայ թէ տէր «Ստեփանն լեհացին եկեալ ի Դրանսիլվանիայ բազում ինչփոփոխութիւն եկեղեցական «(որպէս է սովորութիւնն Հայոց վարդապետաց ) եդեալ իցէ մինչ զի եւ չուտելն «մսոյ ի շաբաթի` ի ներքոյ բանադրանաց հրամայեա իցէ, եւ այլն, ժողովելով զդրամս չուեաց ի օթեւանս իւր: Իսկ ասի թէ Հ. Մանուէլն ամենայնիւ լռեալ իցէ»:
       Ստուգիւ նշանակութենէ զուրկ չէ վերջնոյս այդ լռութիւնը. մանաւանդ թէ թագուն նպատակ մը կ՚երեւի այն հարցման մէջ` զոր ինքն իսկ Հ. Մանուէլ [Խուպեարեան] առ Մխիթար կ՚ուղղէ ըսելով. «Խնդրեմ թէ Լեհացի տէր Ստեփանին խնդրեալն զորս խնդրէր զինչ պատասխանիցիք նմա գրով վասն տօմարին եւ տօնացոյցին եւ այլոց, ծանուսցես ինձ»:
       Ռոշքայի թուղթին մէջ մասնաւորապէս դիտելի կէտ մ'է` ընտիր հրատարակութիւններ ձեռք բերելու դիտմամբ իր տածած յարգանքն ու համարումը հանդէպ Խաչատուր Վ. ի եւ Մխիթարայ լուսամիտ տեսութեանց եւ հմտութեանց: Բայց այդ ամէնը մի միայն ձեռնարկներ ու դիմումներ են` անոնց պաշտօնական հաստատութիւն մը տալու եւ ընդունելի դարձնելու մտքով: Եւ ճիշտ ասոր համար է` որ նամակս նոր փաստաթուղթ մը կ՚երեւի մեզ, քանի որ ցարդ Եղիսաբեթուպոլսոյ դիւանական գրութեանց համաձայն` նկատուած էր թէ «նոր տումար մտցնելու համար առաջին քայրերն եղած են 1757ին քաղաքային ժողովոյն մէջ»:
       Ամենապատիւ Հայր ի Քրիստոս եւ Տէր Վարդապետ
       Զբազմավաստակ գիրդ յԱպրիլի Ա ծրեցեալն առի ի Լիբսիայէ, զոր էպիշֆալովցի Հայն այդի բերեալն էր. (զայլ բաց ի սմանէ ոչ ընկալայ ): Առի, ասեմ, մեծաւ խանդաղատութեամբ սրտիս , բայց մեծագոյն շնորհակալութեամբ Ամենապատուոյդ, որ այդքան հոգածութեամբ ոչ մոռանայ զծառայ իւր: Փօստն առ մեզ ոչ է ստոյգ, սակս ընդ Դրանսիլվանիա առ ձեռն Պատ. Հօրն Մանուէլի հասուցանելով, որպէս եւ ես այժմիկ առնեմ: Միայն թէ ի Վեննայ չիցէ ոք թղթաբացօղ, որպէս յոյժ կասկածեմ զումեմնէ: Առ ձեռն ուրեմն նորին Հօր Մանուէլի (զոր ինքն յետոյ ընդ վաճառականաց հասուսցէ Գերանձնութեանդ ) առաքեմ զՄաշտոցն մեր սրբագրեալ եւ տրամադրեալ, եւ իշխանութեամբ Գեր. Տեառն Արքեպս. ին մերոյ առփորձեալ , որով մեք ի Լեհաստան եւ ի Դրանսիլվանի վարիմք: Առ պարոն Պետրոսն Քելեան բուն բարեկամն իմ գրեմ, զի որպէս ինձ` մինչ անդէն էի` բերանով խոստացաւ զծախս սորին տպելւոյն հոգալ` նոյնպէս գործով կատարեսցէ, որպէս զի ի ձեռն Գեր. Հայրութեանդ` ըստ գովելի երկասիրութեանդ` որով ի նմանիս պայծառանաս` ի հրապարականն եկեսցէ լոյս: Ընդ սմին յղեմ եւ զնոր տօմարն տօնացուցիւն ի միասին կարգաւորեալ, ո'չ զնորայն օրինակն, զոր Սուրբ ժողովոյն յառաջ ընդ տէր Յօհանին ի տիպ տալ յանձնեցին վասն Ծռազատկին Հայոց, այլ` զայլ, որ ինքն զինքն` թէ զինչ իցէ` ցուցանէ: Զտօմարէս, զայցարարութեան իմոյ, որ ի Դրանսիլվանիա, համարն տալով սուրբ ժողովոյն մանրամասնաբար ծանուցի, եւ յոլովիւք մաղթեցի զառփորձումն նորին եւ զթոյլ, զի այդր ի Վէնէտիկ ծախիւք Մեծաւորելի Դատաւորացն Կեռզացւոց` որպէս ինձ խոստանան տպեսցի: Զնոյնն արարի եւ առ Գեր. Տէր Նունցիոսն Վեննայու Կրիմալտին, որ Եպս-ին Դրանսիլվանիոյ (յորմէ առեալ էր զգիր վասն Տօմարին ընդ իմոցս ) ուրախութեամբխոստացաւ հոգալ զսորին հաստատումն ի Ս. Ժողովոյն եւ այժմ առաւել եւս կարօղ է` գոլով Կարտինալ: Բայց ընդ վախճանիլ Սրբազան Հայրապետին, Կարտինալացն գոլով զբազմօք զբաղեալք, տակաւին ոչ ետուն զպատասխան վերոգրեալ եպս-ին կամ ինձ: Ասացի ի Վէնէտիկ, որպէս զի հոգաբարձութեամբ եւ վկայութեամբ Ամենապատիւ: Տ. Խաչատրոյ Վարդապետին եւ Գերանձնութեանդ` թարց տարակուսութեան տպեսցի: Ունի զխիղճ ինչ նոյն Տէր Գեր. Արքեպիսկոպոսն մեր եւ այլք` թողումք բարեհաճութիւն կամաց ձերոց, զի եթէ զոմանս ի Տօնացուցէս յայսմանէ հանել, եւ զայլս, որպէս զՆախահարսն Կրօնաւորաց, զՍուրբ Տօմինիկոս, զՖրանցիկոս, եւ զայլս, որպէս փոխանակ հանելոցն գնել, պահելով զկարգն եւ զխրատն, ձեզ թուեսցի, մեք սիրով ընդունելոց եմք: Միայն թէ այս հարկաւոր գիրքս հաստատեցի, եւ այսքան ժամանակաց անկարգութիւն եկեղեցւոյս մերոյ ի բաց բարձցի, եւ նախատինք մեր վերասցին հանդերձ անիծիւք Ժողովոյն մերոց Սսոյ եւ Ատանայ: Գեր. Արքեպս. ն մեր խնդրէ, զի Մաշտոցն ի մեծագոյն թերթի վասն դիւրութեան ընթերցողաց տպեսցի: Զբառարանն իմ Աստուծոյ ձեռնտուութեամբ յուսամ ի նորագայ շուրջ զՈւլիսիւն աւարտել, զորմէ յայլում առթի յետոյ զեկուցից: Եւ յանձնեալ զիս մաքուր աղօթիցդ, զաջդ Գերապատիւ Հայրութեանդ ջերմեռանդապէս համբուրեմ :
      
       Ի Ստանիսլաւօվ , 6 դեկտ . 1730
      
       Ամենանուաստ եւ Պարտ, ծառայ Ստեփ. Ստեփանեան վարդապետեւ Օֆիցեալ Ստանիսլաւօվու