Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Շատ մը տեղեկութիւններ կու տայ Հ. Թէոդորոս զանազան նիւթերու շուրջ, որոնց կարգին կը գտնենք նաեւ Ստեփաննոս վարդապետ Լեհացւոյ (Ռոշքայի) մահուան գուժը: Եթէ ստուգիւ հետագայ նամակին գրութեան թուականին (1740ին) վախճանաց համարինք` դեռ տարի մը երկարած կ՚ըլլայ անոր արդիւնաշատ կեանքը.
       Օ: Յ: Ք :
       Գերյարգեցելոյ, եւ Գերիմաստ Տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան Վարդապետի, եւ սրբագունեղի Հօրդ մերում ընդհանրականի, արաթուր անկեալ` զոտս համբուրելով մատուցանեմ զողջոյն, եւ այլն:
       մինչ ես էի կեռլայ` եկն Բարդուղիմէոս վարդապետն ի Կեռլայ յանձնարարական գրով Նունցիոսին, եւ կամի բնակիլ անդ, ոչ որպէս հոգաբարձ քահանայ, այլ իբրեւ զեկն, որում կայսրն վճարէ յամէ ամ զ 100 տուգաթ, եւ այժմ վճարեալ է նմա զհաշիւ երից ամաց զ 300 տուգաթ: Աստէն մեծ նուազութիւն գոյ հացի եւ գինւոյ, զի եղեամն եւ հեղեղք անձրեւաց ապականեալք են զարտորայս եւ զայգիս: Քանզի 16 օխայ ցորեանն, որ լատիներէն ասի Metreta, այժմ յաւուրս հնձոց, յորժամ ցորեանն է առատ` 16 օխան կամ մի metreta վաճառի 6 լիտրէ, այսինքն 24 թռայըր…: Ի կողմանէ խաղաղութեան, ոչինչ հաւաստի լուր գոյ, քանզի ինքեանք իսկ զինուորական պաշտօնատարք տարաձայնին ի միմեանց. քանզի ոմանք ասեն. Լինի հաւաստի խաղաղութիւն ի մէջ ալամանին եւ տաճկին, իսկ ոմանք ոգեն զհակառակն…: Բազումք մաճարք սեպուհք խնդրեն զիս գնալ առ նոսա առ ի լինիլ գաբէլլան. բայց ես պահելով զխրատս եւ զկանոնս Գերյարգելութեանդ` ոչ կամիմ գնալ առ նոսա: Ստեփաննոս Վարդապետն Լէհացին վախճանեցաւ: Եւ Տէր Սիմէոնն կամ գնալ անդ, եւ ասաց ինձ, զի եթէ կամիցիմ` գնայցեմ եւ ես ընդ նմա: Ես իրաւի յօժարութեամբ գնայցէի, թէ ունիցէի զհրաման ի Գերյարգելութենէդ…: Յոյժ ուրախացայ յորժամ լուայ զաւարտումն շինուածոց մենաստանին…: Վեր . Տէր Մինաս Աւագէրէցն Կեռլայու իբրեւ լուաւ յինէն, թէ վախճանեալ իցէ Խաչատուր Վարդապետն, հրամայեաց հնչեցուցանել զզանգակս, եւ զձայնաւոր Պատարագ ասաց վասն հոգւոյ նորա. նաեւ եղբայրն իւր Վեր. Տէր Սիմէոնն:
      
       Նուատսագունեղ Ծառայ Հ. Թէոդորոս Յովաննիսեան
       Կրօնաւոր ի կարգէ Սրբոյն Անտօնի Աբբայի
      
       Յամի Տեառն 1740 Հոկտեմբերի 25 ի Կեռլայ