Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պոլսոյ հրեայք հրաման ստանալով կը մասնակցին Օսմանեան ցոյցերու` անոնց յաջողութեանց ի նպաստ:
       Նամակագիրս է Մխիթարայ Միաբանութենէն Ջուղայեցի Հ. Պետրոս Մարտիկենց:
       Ազնուամեծապայծառի եւ գերյարգեցելագունեղի Հօրդ իմում Աբբայի
       Բազմաւ կարօտական սիրով եւ ողջունիւ յայտ լիցի վերոյ գրեցելւոյ Վեհանձնութեանդ ուրախա[ցա]յ վասն առողջութեան վեհանձնութեանդ, եւս այլոց անձանց միաբանից, եւ վասն աջողութեանց շինուածոց եզերեցմանց… Նոր էլչին յուլիսի 30 գնաց ի սարայն, եւ հինն ի յայլ տեղիս, ոմանք ասեն շուտով ելանէ եւ ոմանք ասեն մէկ ամսոյն ետ ելանէ…: …ահա ծանիր ի կողմանէ պատերազմին, զի տաճիկքն հրաման հանեալ հրէյիցն, զի ելեալ բազմութեամբ զամին ասասցեն շրջագայելով յաստ եւ յանդ. նաեւ երբեմն երբեմն ի Տօլմա պաղճան եւ ի Յօթ մէյտանն գնացեալ բազմութիւնք տաճկաց եւ հրէյից ի գիշերին մինչեւ ի լոյս աղաղակէին, եւ խնդրէին զյաղթութիւն ինքեանց, եւ զկործանումն քրիստոնէից, եւ մինչեւ ցայսօր անդադար առնեն, այլ եւ մին անգամ ասելով թէ զթաբուռն նէմցէին առաք, եւ զինքեանս ձարթեցաք, եւ բազումս գերեցաք, վասն որոյ այնմ աւուր զբազումս ուրախութիւնս արարին, եւ զբազումս թօփս արձակեցին երեք անգամ, եւ ի միւսում աւուր լռեցին, որ պարտ էր երեք օր առնել…, եւ յայժմ եւս անդադար խօսին, եւ ասեն թէ յայսօր եւ կամ ի վաղիւն զՊէլըղրատ ֆէթ կանեմք, եւ կամ գրանալիքն առնումք, եւ ապա զԴըմշվարն, եւ այսպէս զզանազան բազումս բանս… ասեն…:
      
       Նուաստագունեղ ծառայ Հայր Պետրոս վարդապետ
      
       1739 յօգոստոսի 14 [Կ . Պոլիս]