Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ծիրանաւորաց Ժողովոյն (Concistoro) մէջ` Բենեդիկտոս ԺԴ. մեծ հանդէսով կը հաստատէ Աբրահամ Պետրոսի Պատրիարքական իշխանութիւնը Կիլիկիոյ Աթոռոյն վրայ:
       Մեր նամակագիրը խնամքով կու տայ մեզ ոչ միայն այդ կարեւոր հանդիսին նկարագրութիւնը, այլ նաեւ պիտանի տեղեկութիւններ նախապատրաստական գործողութեանց մասին:
       Գերյարգելի եւ գերապատուելի տեառնդ իմոյ որդիական սիրով ողջոյն
       Ետի գիրն որ գրեցի գերյարգելութեան ձերում, որով բազում ինչ ծանուցի Պետրոս կաթողիկոսին կողմանէ… ամսիս 26, երկուշաբթի, Փափն Քօնջիսթոռ առաւ. նոյն Քօնջիսթօրին մէջ առաջի 18 կարտինալ մեծաւ հանդիսիւ հաստատեաց զՊատրիարգութիւնն նորին ի վերա Կիլիկիոյ. ետ ամենայն Ջէրիմօնիայի Փափան եւ ամենայն քարտինալք կրկելով համբուրեցին զնա. ետոյ Կարտինալ պելլուքան նոյն որն տարաւ զնա ի սեղան իւր հանդերձ մօնսինեօր Ասիմանիւն. որ ի մէջ քօնջիսդորին վերոյ ասացեալ արարողութեանց թէրճիմանն էր, ետոյ Աստուծածնայ ամենամաքուր յղացման օրն սանթա մարիայ մաճիօր եկեղեցին եւս հանդիսապէս պիտի ընկալաւ Փափէն զփաթրիարքական փալեօն. մին քանի օր առաջ վերայ ասացեալ բաներուն, կարտինալ Փէթրան սոյն Պատրիարքին վասն ուղղափառութեան զոր ինչ արարեալ եւ կրեալ է եւ այլ ամենայն իւր մէրիթօն կարճօրէն ըստամփայ անել` տվաւ եւ մատուցին կարտինալաց եւ այլ ոմանց վերջապէս յայտ լիցիհրամանուցդ որ անուանն տարածվեցաւ ի մէջ քաղաքիս, մինչ զի աւիզներով ուրիշ երկիր ծանուցին… :
       Եւս յայտ առնեմ որ այս մոտ ժամանակս մարոնոց Պատրիարգն մեռաւ երկու Պատրիարք, երկուքն էլ էլջի առաքեր են Հռօմ վասն հաստատութեան, սոյն ազգս ընդ ամէնն ԺԲ եպիսկոպոս ունին, արարին այսպիսի խռովութիւն:
      
       Ամի տեառն 1742 դեկտեմբերի ա: Հռովմ]
       Խոնարհագոյն ծառայ [պատկերահան ] Յոհաննէս