Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայ կաթողիկէ Նուիրապետութեան սկզբնական շրջանին վերաբերեալ պատմական ծանօթութիւններ եւ անցքեր կը լսենք Աբրահամ-Պետրոսէ` իր անցած վայրերէն:
       Գերյարգելի եղբօրդ իմոյ Մխիթար աբբայ հօրդ Ողջուն
       [Աղէքսանդրիա ] 1743 Սեպտեմբեր 25
       Յայտ լիցի վերոյգրեցելւոյ զի ահա ողորմութեամբն Աստուծոյ հասաք եւ աղօթիւք հասարակութեան ողջ եւ խաղաղ ի մեծ քաղաքն յաղէքսանդրիեա, ի սեպտեմբերի 13. եւ աստի գամ աստուծով ի վանքն մեր. բայց ոչ գիտացի թէ զինչ պատասխան գրեցեր ինձ զոր գրեցի ի յԱլիկօռնայու, զի յանկարծակի պատրաստեցաւ նաւն ի մէջն Ե յաւուր գնալ դատարկ. եւ ես իբր ի յաստուծոյ պատրաստեցեալ համարեցայ եւ չուեցի, ասելով թէ գնամ եւ տեսանեմ զորպիսութիւն ամենից իրաց վանքին եւ քաղաքին. եթէ հարկն պահանջէ առնիցեմ ըստ պիտոյից եւ օգտի: Բայց լուայ թագաւորն Գալլիոյ գրեաց իւր հրեշտակին թէ ի հարկէ պարտիս դարձուցանել զեկեղեցին Բերիոյ որպէս էրն, եւ միտ դնել եւ օգնել Պետրոս կաթողիկոսին Հայոց նոր հաստատեցելւոյ ի սրբոյ Գահէն. զի Սրբութիւնն գրեաց եւ խնդրեաց. եւ լիցի քեզ այս գործ հարկաւոր է յատուկ. բարի է յուսալի ի տէր, զի ի վերայ մեր երկրին Գ Փաշայ բազում զօրք յարեան . յառաջ քան զպատերազմիլն 3 օր, սատակեցաւ փաշան որ էր զօրագլուխ ամենից զօրաց, եւ կոչէր Սլէյման փաշա իպն ատմ, եւ բարձեալ տարան զգէշ մարմինն ի Դամասկոս, եւ զօրքն ամենայն ցրուեցան աստուծով եւ հանդարտեցաւ լեառն Աստուծոյ զօրութեամբն [, ] ոչ կարէ ելանել [. ] բայց բազում նեղութիւն եւ վնաս կրէր երկիրն եւ ժողովուրդն, եւ այս մին զարմացման գործ եւ նշան եղեւ օրհնութեամբ եւ աղօթիւք սուրբ փափին, ի լուր եւ ի տես ամենից ի լեառն քէսըրվան… ցուցանի, զի կոնտակն եւ ներողութիւնքն Վեհին թարքմանեցեալ արապերէն յառաջադէմ յղեցի ընդ տիրացու Սիմաւոնիւ ի վանքն, եհաս ի օգոստոսի 1. ն. կային անդ ի Բերիոյ հալածականք, Յակոբ եպիսկոպոսն բերիոյ, քահանայք եւ ժողովուրդք փախստականք. լուր եղեւ բազմաց թէ օրհնութիւն եւ ներողութիւնք հասին ի վանքն Յիսուսի փրկչին ի սրբոյ յաթոռոյն: Ժողովեցան բազումք ի տօնի այլակերպութեան ի վանքն վասն նոր ներողութեան եւ օրհնութեան կոնտակին սուրբ փափին, եւ երկիրն պաշարեցեալ ի չար զօրաց եւ իբրեւ կատարեցին զամենայն, ասէ քարոզատուն . Որովհետեւ այսքան օրհնութեամբ եւ պարգեւօք լցոյց զմեզ զսրբազան փափն ի գանձուց սրբոյ եկեղեցւոյ, պարտիմ գոհանալ զաստուծոյ եւ շնորհակալ լինել ի սրբութենէն, եւ խնդրել ի յաստուծոյ, յաճումն սրբոյ հաւատոյ, ջնջումն հերետիկոսութեանց, բար[ձ]րացումն եկեղեցւոյ, միաբանութիւն թագաւորաց, եւ սրբոյ Վեհին երկարութիւն կենաց: Եւս աղօթիւք սրբութեան եւ յաւուրս շնորհիւ խնդրեմք ի յաստուծոյ ազատութիւն երկրին մերոյ ի չար եւ անօրէն զօրաց, եւ ասեմք զԼիթանիեայն Յիսուսի Փկրչին մերոյ ի խորոց սրտէ. ջերմեռանդութեամբ եւ լայիւ կատարեցին եւ արձակեցին. եւ յետ երից աւուրց եկն աւետիս թէ չարն սատակեցաւ յանկարծ մահուամբ, որպէս Յուլիեանոս, ցրուեցաւ զօրքն ամենայն ի խաղաղացաւ երկիրն, որպէս էրէկն եւ եռանդն: Դարձեալ եւ այս թղտաբեր քահանայն է ի Սպահան քաղաքէն, նոր յուղղափառ, զնա ի յուխտ ի Հռօմ, տեսի զսա շնորհաց… եւ հեզահոգի: Խնդրեմ Յիսուսէ զի հաստ[ատուն ] մնասցէ Սահակ եպիսկոպոսն, գինէոս եպիսկոպոսն, հայր Անտօնն, հայր Յովսէփն, հայր Մատթէոսն որք ընդ իս են յաղօթս խնդրեն եւ ես ընդ նորա, ողջ ի տէր ամէն
      
       Պետրոս Ա. Կաթողիկոս հայոց Հաստատեցեալ ի սրբոյ Գահէն