Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայկական պահքի վերաբերեալխնդրոյ մառթիւ գրուած է նամակս: Վերապատուելի Տեառն Հ. Միքայէլ Վրդ. ին ողջոյն սիրոյ ի տէր
       Վասն շփոթութեան ուղղափառաց, որ յաղագս ուտման ձկան ծանր. զի իրաւի սոյն այս սրբազան պապս կարի վրէժխնդիր է զի իւրաքանչիւր ազգ զիւր Ծէսն պահեսցէ, եւ մի մտցեն ի Ծէս Լատինացւոց. ուստի եւ վասն այսորիկ շարադրեաց զգիրք մի փոքր, իբր գիր առ համօրէն ազգս արեւելցւոց որպէս առաքելոց կաթուղիկեաց գիրն. յորում պատուիրէ իւրաքանչիւր ազգաց կալ ի Ծէսն իւրեանց, հաստատելով եւ ցուցանելով զայն ի զանազան եւ ի բազում վճռոց հռօմայ հայրապետաց. եւ ի սմին ասէ ոչ է արժան հայոց ուտել զձուկն յաւուրս պահոց. այլ պարտին որպէս ազգն սովոր է պահել զպահսն ոչ ուտելով զձուկն, նոյնպէս եւ ուղղափառ եղեալքն ի նոյն ազգէն ոչ պարտին ուտել զձուկն, եւ իրաւի պարտաւորէ այս զխղճմտանս , որոց ունին զերկիւղն աստուծոյ :
       Եւ այս գիրք այժմ տպի ի Հռօմ…:
      
       1756 ի մայիսի 6 Վենետիկ-Ս. Ղազար )
       Նուաստ ծառայ Ստեփաննոս վրդպտ. Աբբայ Հայր