Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Մանր ու զանազան լուրերու ժողովածոյ մըն է հետեւեալը:
       Գերյարգեցելոյ Աբբայ Հօրդ մերոյ, տեառն տեառն Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի
       Բազումք կագաւորք գոն, թէ ի լիբանանու, թէ հալէպու, թէ յէրզրումու, թէ ելանօղք քահանայք աստ ի յեկեղեցեաց հայոց, թէ դպրատնցիք եւ թէ այլք բազումք բաց ի մէնջ աւելի քան զքսան են: Նաեւ ժողովուրդն յամենայնում աւուր յեկեղեցիս լաթինի լիք են, եւ ստէպ քաւարան առնել տան մեռանողաց վասն, եւ երգիչք եւ սպասաւորքն հայոց կտրիճներն եւ տղայքն են, ուսեալ զլաթինական եղանակ եւ լեզու… :
       Ի յոմանս եկեղեցիս յամենայնու աւուր չորս եւ հինգ կարգաւոր պատարագն երբեմն եւ ես երթամ պատարագել եւ խոստովանութիւն լսել: Գաղատացի տէր եղիա Վ. ի մեծի համար է. ունի զաշակերտ կարգաւորս եւ զերիտասարդ աշխարհականս դաս տայ, աշակերտս հանել ջանայ. ի կիրակէի եւ ի տօնս յեկեղեցին սուրբ անդոնի քարոզ տայ :
       Ի սուրբ Պետրոս երբեմն հայոց կարգաւորք, այսինքն պուռսացին, ղպրզցին տաճկերէն, եւ ըստ մեծն մասին պատրի Տօմինիկօսն ջահկեցի հայկաբանօրէն, լաւ քարոզիչ է եւ ընդունելի յոյժ: Ի Ճէզուիթաց եկեղեցին, ինքեանք ճէզուիթք քարոզ տան տաճկերէն, մինն յառաւօտեան, մինն յերեկոյին, եւ սոքա ի դուռն եկեղեցւոյն եասախճի եւս կանգնեցուցանէ յաւուրս կիրակէից: Եւ բնաւ եկեղեցիքն թէ ի վերնատունն, թէ ի հրապարակ եկեղեցւոյն լիք հայք, եւ ֆռանկք ոչ երեւին: Մխլայըմ օղլին այժմ ի դրունս մեծամեծ տաճկաց շրջի ընդ աստղագիտաց նոցին վիճի եւ յաղթող գտանի, եւ ինքն ի համարի ի նոցանէ ունեցեալ լինի, այժմ զնմանէ այսպէս հռչակեցեալ լսի :
       Ի կողմանէ պատերազմի ոչ ինչ երեւելի գործ եւ զրոյց գոյ. բայց քանի մի հազար պարսիկք խաղաղութեամբ նստեալ են ի Սեբաստիա եւ ոչ ումեք վնասեն, այլ եկեալ են զշահի որդին իւրեանց թագաւոր տանիլ զոր սոքա զօրօք ուղարկեն, եւ լսեմք թէ բազումք գլխաւորք պարսից զգուեալք են ի Թահմազ ղուլէն: Եւ յայլուստ լսեմք թէ զՀալէպ պաշարեալ է…: այժմ ժանտացաւն անօսրացաւ:
      
       Գերյարգութեան քում Մնամ
       Պատրաստական ծառայ Հայր Միքայէլ Վ . Սեբաստացի
      
       Յամի տեառն 1743 Նոյեմբերի 22 [Կ . Պոլիս]
      
       Յետ որոյ եզերեցի զգիրս այս եւ ծալլէի, հրացանք արձակեցան յերից տեղեաց, եւ թէ զինչ է պատճառն, ել ձայն թէ զպարսիկս կոտորեալ են սոքա, եւ թէ այլ որպիսի կերպիւ եւ մասնաւորապէս զինչ արարեալ են սոքա ոչ գիտեմք…: