Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բ.
       Գերարգելի Հօր իմում Հայր Աբբայիդ, Ըստեփաննոս Աստուածաբանութեան վարդապետիտ, Սրբագործ Սուրբ աչըտ ծնրադրութեամբ համբուրեմ…:
       Այս է մեր խնդիրքն որ գրես Հռօմմայ Սրբազան Սուրբ Փափին որ ի վերայ Բ քահանայից, այսինքն Տէր ըՍտեփանին եւ Տէր Յովսէփին ի կէտ մահուան լիակատար ներողութեան տալու հրաման յղէ, քանզի կարի յոյժ հարկաւոր է , ծանիր փոքր յերկիր չէ, սոսկ գիւղն մեր Խոտրջուր ԴՃ տուն է, թող Մօխրկուտ եւ Կարմիրքն, որք սոքա պաշխայ գիւղօրեայքն են, ի միջի սոցա ներողութիւն տալու հրաման միայն անարժանս ունիմ եւ այլ ոչ ոք, ապայ թէ եւս մեռանիմ ինծ ով տացէ ներողութիւն, կամ եթէ անարժանս այլ քաղաք, կամ այլ գիւղ գնացի այս քան բազմութեան ժողովրդեան ով տացէ զներողութիւն…: մեծ որուտումն անկաւ ի կարին քաղաքի, քանզի սաստիկ հրաման եկն ի Ստամպօլու թագաւորէն ի վերայ Իպրահիմ փաշային ասելով, եթէ վաղվաղակի զօրպէներուն գլուխն կտրես ու ինծ յղետ` ապայ թէ այնպէս գիտացիր որ` ոչ թէ միայն քոյ գլխուտ կու կտրեմ այլ եւ ուստերօք եւ դստերօքն քոյ ջարդեմ զձեզ, բոլոր սոյ եւ սօբն ձեր վերջացնեմ, սայ ըստ ինքեան ոչ կարաց յառաւել յերկիւղէն գնաց Քիւրտիստան Քօլօզ անուն կոչեցեալ քիւրթ պէկիմ իւրեան ասգեարովն բերեց` մարտնջեցան ընդ միմեանց. զօրպէներն յաղթեցին փաշային եւ քօլօզին, քանզի քաղաքին մէկ կողմն բոլոր տիրապետեր էին , եւ Ղարաճիհանամ օղլուն տունն իւրեանց ամպրոց արարեալ էին. զայն տանն միջէն արճիճ թապլէին փաշին, քօլօզին ճարն հատաւ վազեց առ փաշան ասաց, այլ ճար չկայ մեզ կու ջարդեն հրաման տուր ոչ երթամ կրակ տամ, առեալ հրաման ի փաշայէն ԵՃ ղազմաճիով եկն նոյն մահալան տնէ տուն ծակելով լաղում կտրելով գնաց նոցա ճէպխանան գտաւ եւ կրակեց բոլորն ըմբռնեցին եւ կոտորեցին. այժմոյս յոյժ խաղաղութիւն է Կարին քաղաքն եւ բոլոր նահանքն նորա… :
      
       1761 օգոստոսի 19 (Խոտրջուր )
       Նուաստ ծառայ Տէր Յակոբ Տէր Ղազարեան