Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յիշատակուած կաթողիկոսն է Աղքսանդր Բ. «մականուամբ Ղարաղաշ»: Սա բռնի յանձն կառնու Էջմիածնի գահակալութիւնը փոխանակ Նալեանի եւ Սահակ «Ահագին» անուանեալ վարդապետի, որոնք յաջորդաբար մերժած էին իրենց ընտրութիւնը: Աղէքսանդր մէկ ու կէս տարի միայն կաթողիկոսութիւն ըրած է (1753+1755):
       Իսկ ինչ որ կը տեղեկացնէ անոր մասին մեր վաւերագիւրը` նորութիւն է Չամչեանի պատմութեան համար:
       Նշանակելի է նաեւ հայ ձեռագիրներ հաւաքելու եւ ապահովելու մասին Հ. Ասկերեանի կատարած շահեկան հետազոտութիւնը:
       Մեր նամակագիրը իր թուղթին վերջը «Զմայր մաշտոցն դեռ որոնեմ» կը գրէ. արդեօք Ստ. Լեհացւոյն խմբագրած մաշտոցը պէտք է հասկնանք (տես վաւերաթուղթ ՃԿԴ): Մենք չունինք դեռ որոշ յայտնութիւն մը, ցորքան չենք հանդիպիր Մելգոնեան Աբբահօր այն նամակին` ուր ակնարկուած մաշտոցին նկատմամբ ինք յանձնարարութիւն ըրած է:
       Ամենապատիւ հօր մերոյ Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի վարդապետի, եւ աբբայ հօր մեծի: Խոնարհութեամբ բազմաւ ողջոյն :
       Աղէքսանդր կաթուղիկոսն ել գնալ ըստ յԷջմիածին ի վերջն սեպտեմբերի ասեն զսմանէ, թէ ի յուղարկել զսա պատրիարգին եւ ժողովրդեանն, ասացեալ իցէ առ նոսա: Զլուասաւորչեան ազգ մեր եղբարք, ոմանք ի մէնջ խռովեցին, կամէի ի վաղուց հետէ առ առաջնորդութեամբ իմով, այսմ զարմանել, այլ այժմ որ հանդերձեալս եմ գնալ, բան եդի ընդ եղբօրս իմոյ, (ցուցանելով զպատրիարգն ) գուն դնել այսմ, զոր ինչ ուսուսցէ, եւ որպէս առաջնորդեսցէ ձեզ, լուիջիք իբրեւ իմոյ բերանոյ: Եւ դարձեալ խօսեցեալ է առ իշխանս, թէ ես զդաւանութեանս իմոյ թուղթ գրեցի առ գահն Հռօմայ, բայց յերթեալս իմում, կամիմ գրել միւսանգամ զլիագոյնն: Զփոյթ կալեալ ըստ հրամանի Գերյարգութեանդ, գնեցի զտպեալ գիրս ոմանս, որք ոչ գտանէին առ մեզ. եւ բաց յայմանէ զոմանս պիտանի ձեռագիր գրեանս ի գրեանցն Մաղաքիայի, որոց առաջինն է Սարգիս Շնորհալւոյն մեկնութիւնն Կաթուղիկեայց ձեռագիր` փառակազմ արծաթազարդ, յորում շատ որոնեալ ոչ գտի զայն վրիպակ բանսն, որ ի տպագրի ածին. վասն ոչ հայելով ի ծախսն, գնեցի զայն 18 խռուշի. մանաւանդ զի յաւելեալ էր յայլ եւ այլ գիրք մեկնութեան կաթուղիկեայց արարեալ ի հնագոյն սրբոց հարց, նշանակելով զիւրաքանչիւրոցն անունն: Երկրորդն մեկնութիւն չորեքտասան թղթոց Պօղոսի արարեալ ի Յօհաննէ Ոսկեբերանէ եւ յեփրեմէ ասորւոյ: Երրորդն մեկնութիւն Յեսուայ դատաւորաց, թագաւորաց եւ Դանիէլի, հաւաքեալ ի մեկնութեանց սրբոց հարց: Չորրորդն գիրք եկագրի զվարուց. Հինգերորդն, գիրք նիկիոյ եւ կոստանդնուպօլսի ժողովոցն, թարգմանեալ. Վեցերորդն, Ոսկիփորիկ անուն. գիրք խրատուց եւ կանոնաց գրեալ վաղնջուց, որ է իբրու բարոյականն Հայոց, յորում են եւ Կանոնք առաքելոց: Եօթներորդն ձեռագիր շարական մի պատուական, եւ տօմար եւ տօնացոյց ձեռագրի: Զայս ամենայն գնեցի, մեծագոյն մասամբ փոխանակելով ընդ գրեանց, եւ սակաւ մի եւս դրամով, Իսկ ի մէջ տպագրեալ գրեանց գընեցի զՊօղոս Տարոնացւոյն գիրս լի հակառակաբանութեամբ, որ ոչ գտանիւր ի ցանկի: Այլ եւ զԲուզանդ…: Զմայր մաշտոցն դեռ որոնեմ, եւ զամենայն, զոր միանգամ յանձնեալ է գերյարգութիւնդ ի թղթի, անմոռաց փութամ կատարել:
      
       Յամի տեառն 1753 Նոյ. 30 [Կ . Պոլիս]
       Ամենապատիւ հայրութեանդ Տրուպ ծառայ Հ. Վրթանէս [Ասկէրեանց]