Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ուղղափառ Հայոց առաջին Պատրիարքն է նամակագիրս, որ Հռովմէն կը գրէ ուղղակի առ Մխիթար:
       Թուղթս մէկ ակնարկութիւնը կը հայի այն գրոյն` որով Մխիթարայ առաջնորդութեան կառաջարկուէր գլխովին Զմմառի Միաբանութիւնը: Այդ մասին` բաց ի Նիկողայոս Վարդապետի մեր հրատարակած նամակէն (տես «Մայր Դիւան», Թուղթ ՂԶ) բանասէրք արդէն պիտի գտնեն Լիբանացի Հ. Պետրոս Ներսէ սեանի նամակը (1741 Սեպտ. 3) իսկ ասկէ առաջ բուն պաշտօնականը` դարձեալ Աբրահամ կաթողիկոսէ ղրկուած թուղթը (1741 Յուլիս 18) հանդերձ ստորագրութեամբ նոյն Ուխտի քահանայ եւ ուխտեալ Միաբանց:
       Ամենա պայծառ եղբօրդ իմոյ Մխիթար աստուածաբան վարդապետիդ: Ողջուն
       Յայտ առնեմ սիրելագոյն վերայ գրելոյս, հասի ի Հռօմ օգոստոսի 11, եւ յոյժ սիրով ընկալեալ եղեւ ամենից, յառաջ քան զտեսանելն իմ զՎեհապետն. դեռ եւ ոչ եմ տեսեալ. ի հարկէ երկրորդ յուխտն իմ տեսանել զՎերապատուելիդ բայց կամիմ իմանալ թէ զինչ գրեցեր վասն որդւոց մերոյ ի լեառն Լիբանան. զօր յառաջադէմ գրեցի սիրելոյտ, եւ թէ ոչ գրեցէր զբան ինչ ծանոյ ինձ. եւ թէ այլ բարի բան եւ գործ յունիս ի Հռօմ կատարիլ վասն օգտի Հասարակաց, եթէ կամիս եւ պատկանի տառապելոյս` գրեսցես ինձ, եւ ամենայն օրհնեալ հասարակութեան աբբայիդ օրհնութիւն, Ողջուն եւ արժանաւոր յարգութիւն մատուցանեմ: Ողջուն պարոն Խաչիկն յոյժ սիրով որ է սիրելի եղբայրութեանդ եւ մեր. զի լուայ թէ ամօսնացեալ է. տէր Յիսուս պահեսցէ ի ներքոյ շնորհաց իւրոց. եւ ընդ մեզ եղեալք կարօտին աղօթից:
       Վերջացուցանեմ սիրով եւ օրհնութեամբ եւ եմ պատրաստ ամենայնի ծառայ անպիտան (Աբրահամ ) Պետրոս ) Կաթողիկոս :
       Դարձեալ Ողջուն եւ օրհնութիւն հօր քրոյս որդոյ տէր Գէորքին որ է Անթեփեան, խնդրեմ յիսուսէ զի տացէ նմա սուրբ եւ բարի վաղջան. զապառնոյն եւ եւս զներկայն, գրեցաւ ի մեծն Հռօմ
      
       Ամի տեառն 1742 օգոստոսի 17