Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կը հանենք հետեւեալ պատառիկը Մխիթարայ աշակերտներէն` Հ. Միքայէլ վարդապետ Վարդերեսեան Սեբաստացւոյ նամակէն, զոր Աբբահօր ղրկած է:
       Վերապատուելագունեղի տեառն տեառն Աբբայ Հօրդ իմոյ Մխիթարայ Աստուածաբանութեան Վարդապետի
       …ի 23ն սեպտեմբերի եկն լուրն առման Կէնճէյու, հինկ օր տօնանմայ արարին թօփից, եւ ի վերջին գիշերն զարմանալի պայծառութիւն լապտերաց ի վերայ ծովու ի վերայ նաւուց եւ նաւակաց Ըսկուտարու մինչեւ ի կէմրիւկն Ստամպօլու պայծառութիւն եւ այլք արհեստական հուրք եւ որոտմունք, բերդից եւ դղեկաց այրեցմունք, յորոց հուր արհեստական իբրեւ զսօս եւ իբրեւ զջրմուխ բարձրանայր յերկինս, եւ անթիւ թօփից արձակմունք, աւելի քան զհինկ ժամ տեւեաց: Բազում աղջկունք փոքունք գերիք հազիւ գտանի գնօղ ի քրիստոնէից, աղէտ նոցին է յոյժ: Յոմանց լուաք թէ խաբէբար գունաք հայոց ի ձեռս անկեալք սրախո(ղ)խողք եղեալք են. եւ յոմա(ն)ց թէ տաճկունք բազումք անկեալք են ի նոցանէ:
      
       Մնամ պատրաստական ամենային ես նուաստ ծառայ Հայր Միքայէլ Վարդապետ
      
       գրեցաւ գիրս ի թուին Քրիստոսի 1725ին հոկտեմբերի 5