Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ահա' Պաշտօնագիր մը, զոր կ՚ուղղէ Խաչատուր Էրզրումէցի լուսամիտ եւ աստուածաբան վարդապետը, իբր Առաքելական Քարոզիչ, Ալիկոռնայի Հայ ժողովրդին, անոնց հիւրասիրութեան ու մասնաւոր խնամքին յանձնարարելով իր մեծանուն բարեկամին Մխիթարայ աշակերտ Հ. Մանուէլը (Խուպիարեան Կ. Պոլսեցի), որ բժշկին խորհրդով եւ հրամանաւ մեծաւորին հոն կ՚առաքուի վերագտնելու համար իր առողջութիւնը:
      
       Յիսուս Քրիստոսի Ծառայ ի Տէր Խաչատուր Վարդապետէս հասցէ Յիսուսաւանդ ողջոյն, եւ բազմազան օրհնութիւն ի վերայ մերազնեաց ի յԱլիկուռնա քաղաքի եղելոց Քրիստոսասէր հաւատացելոց: Ծանուցումն լիցի սիրելեացդ իմոց ի Տէր, զի փրկչին մեր ասէ ի սրբում Աւետարանի . Յայսմ գիտասցեն ամենեքեան եթէ իմ աշակերտք էք, եթէ սիրեցէք զմիմեանս: Ապա ուրեմն որք սիրեն զեղբայր վասն սիրոյն Քրիստոսի, նոքա աշակերտք են Քրիստոսի եւ որդիք արքայութեան: Սիրելն է առնել զգործս սիրոյ: Մինն ի գործոց սիրոյ է, ժողովել զօտարս եւ ընդունիլ զհիւրս: Ծանուցումն լիցի պարեպաշտասիրութեան ձերում, զի այս թղթաբեր Տէր Մանուէլս է մինն ի պատուագունից Աբեղայից Մխիթարայ Աստուածաբան Վարդապետի Սեբաստացւոյ, որ վասն իւրոյ մեծի գերազանցութեան, է պարծանք ազգիս մերոյ: Այս Տէր Էմանուէլ Աբեղայս անկեալ է ի խօթութիւն, առ որոյ փարատումն հարկաւոր համարեցաւ փոփոխումն օդոյ ի բժշկաց: Ուստի մեծաւոր սորին յիշեցեր Մխիթար Աստուածաբան րաբունի Վարդապետն ի խորհրդոյ բժշկաց առ փոփոխումն օդոյ, հարկադրեցաւ զյիշեցեալ Տէր Մանուէլ Աբեղայն առաքել այդր առ ստացումն ապաքինութեան: Աղերսանք հայցեմ ի բարեպաշտութենէ ձերմէ, զի յիշեցեալ Տէր Մանուէլի Աբեղայի, յայնմիկ, յորում կարօտանայցէ օգնականութեան ձերում, շարժեցեալք ի սիրոյ յօժարաբար ի թիկունս հասանիցիք, որպէս վայելէ բարեպաշտութեան ձերում, զմեծամեծ վարձս ի Քրիստոսէ Աստուծոյ մերմէ ընդունելոցք: Արդ յանձն արարեալ զձեզ Աստուծոյ եւ շնորհի նորին, եւ զիս աստուածընկալ եւ աստուածահաճոյ աղօթից ձերոց, մնամ Աստուածահաճոյ բարեպաշտասիրութեան ձերոյ.
      
       Ի Վենետիկ 1717 սեպտեմբերի 22
      
       Պատրաստական յամենայնի Խաչատուր Վարդապետ էրզրումեցի Առաքելական Միսսօնար առ Հայս