Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յովսեպոսի պատմութիւնը «ՅԱՂԱԳՍ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆ ՀՐԷԻՑ ԸՆԴ ՀՌՕՄԱՅԵՑԻՍ ԵՒ ԱՒԵՐՄԱՆՆ ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ԵՒ ՏԱՃԱՐԻՆ ՀՆՈՑ» լոյս տեսած է Էջմիածին 1787 թուականին, ձեռամբ Ստեփանոս Լեհացւոյ, որ լատիներէնէ ի հայ թարգմաներ է: Տպագրութեան Յիշատակարանին մէջ կ՚ըսէ. «Է'» սա թարգմանեալ ի վաղնջուց ժամանակաց ի նախնի Վարդապետացն մերոց ի մեր լեզու եւ ի գիր», սակայն Լէնկթիմուրի եւ այլ հէներու ասպատակութեամբ ուրիշ շատ գրքերու հետ այդ ալ ջնջուած է. ուստի Լեհացին հարկ տեսեր է կրկին թարգմանել եւ հրատարակել (էջ 494):
       Հետագայ մեր վաւերագրին մէջ, այսինքն յիշեալ տպագրութենէ 27 տարի առաջ, կը տեսնենք ուրեմն որ մեր նամակագիրը Աթանաս եպս. Առաքելական Փոխանորդ Հայ Կաթուղիկեայց ի Կ. Պոլիս` ի ձեռին ունի Յովսեպոսի սոյն պատմութեան հայ թարգմանութիւն մը, որուն տպագրութեան խնդրով ջերմօրէն կը զբաղի, եւ ինչ որ կը տեսնուի` ապարդիւն կը մնայ: Բայց ի՞նչ եղած է Աթանաս եպս. ի ունեցած հայ թարգմանութիւնը` չենք գիտեր:
       Մեր Մատենադարանին ունեցած Լեհացւոց տպագրութեան օրինակին սկիզբը կը գտնուի թղթիկ մը, ուր մեր Հ. Բառնաբաս Եսայեան մի առ մի նշանակեր է Եւսեբիոսի մօտ գտնուած պատառիկներուն ու Լեհացւոց օրինակին միջեւ իր կատարած համեմատութեանց էջերը, յայտարարով վերջնոյս համար` թէ «գրեթէ նովին շարագրութեամբ նախնեաց» ասեր է:
       Գերյարգելի եւ Գերամեծար Տեառն Տեառն Ստեփաննոսի Աստուածաբանութեան Վարդապետի եւ մեծի աբբայիդ ողջոյն կարօտանաց
       Ունիմք ի ձեռին պատրաստ զգործն բոլոր իբր թարգմանեալ` Յովսէպոսի Փլափիանոսի եբրայեցւոյն, եւ զայս գիրքս վաճառական ոմն հայ կամի տպագրութեամբ ի լոյս ածել, եւ զբոլոր ծախսն ինքն կամի առնել. եւ յետ տպելոյն զհազար գիրք, զհինգ հարիւրն շնորհելոց է Էջմիածնայ, եւ զհինգ հարիւրն Երուսաղեմայ: Գիրքն ի ձեռին իմում է, եւ հաճոյից իմոց թողեալ Էջմիածնա նուիրակն եւ երուսաղեմայ , կամէին զգիրքն զայս յղել ի Ամսդէրտամ, եւ նոր տարիւք տպել, որպէս եւ զօրինակսն տառից փոքերց գտանես ի սոյն քարտիզիս, զորոց եւ զխոշորսն ունի պարոն առաքելն ի Ամսդէրտամ: Եւ ես զառաջինն ի տեսանելն զտառսն հաւանեալ յոյժկամեցայ յղել զգիրքն, բայց ապա բարւոք զմտաւ ածեալ` ասեմ. սա միանգամ է տպելոց, եւ ի մէջ ազգի մեծ յիշատակ լինելոց: Ի Ամսդէրտամ ոչ գոյ այր հմուտ եւ բանիբուն` յապաւել զգիրքն ի սխալանաց տպագրութեան կարող, գուցէ բազում սխալանք անցցեն, եւ զգիրքն անօգուտ լինիցի: Վասն որոյ կոչեցի զվերակացուն այսր գրքոյս, եւ զմիտս իմ յայտնեցի նմա, եւ նա Էջմիածնայ նուիրակին. յորմէ եւ ամենայն վարդապետք իմացեալ` ուրախ եղեն, եւ կամեցան թէ այնպէս լինիցի: Մանաւանդ եւ գրեցաւ յԷջմիածին: Արդ` եթէ կամիցիք` զայս ասեմ համառօտիւ` յղեցից զգիրքս զայս առ ձեզ. եւ աւետարանի մեկնչի տառիւք տպեսջիք. ունի գիրքն երկու հարիւր քսան եւ ութ պատկերս գեղեցիկ յոյժ. զորս եւ կամիմք, զի ի քէրխանան Ցուքքիյի ի նորայ փորեսցին, որպէս եւ պատկերք ձերոց աստուածաշնչին… :
      
       Գրեցաւ ի հոկ. 20 1760 (Կ. Պոլիս )
       Նուաստ ծառայ Աթանաս վարդապետ անարժան եպիսկոպոս (Մերասեան )