Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Բ Գերամեծար գերյարգելի Աբբայ հօր մերոյ Ստեփաննոսի վարդապետի ողջոյն
       Թղթ. ՃԿԶ
       Ի հոկտ. 1 եղեւ եանղըն մեծկակ ի պէկ օղլուն ի տեօրթեօլ աղզըն. եւ այրեցան տունք իբր 50, յորոց յոլովքն էին տունք ֆրանկաց եւ թէրճիմանաց` տունք հարուստք եւ մեծամեծք պարապք ի տանուտեարց. զի վասն ժանտամահին էին փախուցեալք ի գիւղօրէս. եւ վասն այն եղեւ նոցա վնաս յոյժ մեծ, թո'ղ զվնասն ի եաղմաճոց: Ել հուրն ի վանից սրբոյն անտոնի որմնակցի մուրատճայենց տան Հ. Յովսէփին մերոյ: (Ասի արկեալ գոլ հուրն անդ ի սախըզցի աչճիէ նոցա, որ երկու ամսօք յառաջ էր աշճի եւ սպասաւոր ճէւահիրճի փրէնկի միոջ քիրաճի Մուրատճայենց, յորմէ վասն անզգամութեան արտաքսեալ` մտեալ էր ի սուրբն Անտոն, եւ ոխայր ֆրէնկին այնմ այրել զտունն ի վերայ գլխոյն, զոր եւ արարն իսկ ), եւ անտի էանց հուրն ի տուն Մուրատճայենց ի ճամէքեան սուֆան նոցա ի վերին խաթըն, եւ սկսաւ զօրանայ եւ այրել զվանքն սրբոյն Անտոնի, եւ զտունն Մուրատճայենց ի վեցերորդ ժամու գիշերոյն, եւ անտի էանց ի հանդիպոյ եղեալ տունսն նոցին յայն սօխախ, եւ սկսաւ փչմամբ հարաւային հողմոյ այրել եւ ընթանալ, եւ այրեաց յերկոցունց կողմանց նոյնոյ սօխախին զամենայն տունս մինչեւ ի կրպակ սըղըր խասապին մօտ տաճկի սարային Խալաթիոյ: Այրեցան երկոքին ժամքն ֆրանկաց, այսինքն ժամն սրբոյն Անտոնի եւ ժամն սուրբ Երրորդութեան: Այրեցաւ եւ սարայն նեմցէ դեսպանին, այրեցաւ եւ բնակարան Աթանաս վարդապետին մերոյ, եւ եղեւ նմա վնաս ոչ սակաւ… :
      
       1762 Հոկտ. 13 (Կ. Պոլիս )
       Նուաստ ծառայ Հ . Զաքարիայ Վ. Ա .