Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Դէ'պք մը թրքական պատմութենէ:
       Պատուելի եւ սիրելի եղբարց իմոց` հայր Անտօնին, հայր Դանիէլին, եղբայր Մեսրօպին, եւ եղբայր Անանիային խնդալ ի տէր
       Ի Սէլանիկ հրէայք սպանին զէմիր մի. իբրեւ զայն լուան տաճիկք, առհասարակ խռովեցան, այլ զի փաշայ տեղւոյն էր իմաստուն, առժամայն հրաման ետ բերել զէմիրն սպանեալ առաջի իւր. իբրեւ հրամանն կատարեցաւ, ետ զնա կշռել. եւ գտաւ ծանրութիւն նորա վաթսուն օխայ. նոյնժամայն հրաման ետ ըստ կշռոյ նորա կախել զվաթսուն հրէայս ի մեծամե[ծաց ] անտի. անդ էր տեսանել զձայն Հիսայից եւ զգոյժ Անտալա[…]ից: Ահագին Վարդապետն եղեւ կաթողիկոս. վէզիրն նոր փոխեցաւ. գրեթէ յոր գալստեան իմոյ Պէշիքթաշ ի ցերեկի եանղըն եղեւ, սակայն փութով շիջուցին: Վէնէտիկու էլչին փառաւոր ալայ արար:
      
       Յամի տեառն 1756 Մայիսի 19 [Կ . Պոլիս]
       Նուաստ ծառայ Մկրտիչ վարդապետ