Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայ Պատրիարքութեանց մէկ յուզումնալից շրջանին` Լամբրոնացւոյ Ատենաբանութեան տպագրութիւնը արգելքի տակ կ՚առնուի:
      
       Գերապայծառ եւ Գերայարգոյ Տեառն Տեառն Եղիայ Վարդապետի Փոխանորդի աբբայի խնդալ ի տէր… Դարձեալ յայտ լիցի տէրութեանդ վասն նալօղլու Յակոբ պատրիարգին, զի հանին զնա ի պատրիարգութենէ, եւ արարին զնա Երուսաղեմի պատրիարգ, եւ հազիւ առաքեցին զնա յԻզմիր , զի անտի գնասցէ ի տեղի իւր, զի ոչ կամէր թողուլ զԿոստանդինուպօլիս եւ ի տեղի նորա եդին զՄինաս վարդապետն պատրիարգ: Եւ յառաջ Յարութիւն վարդապետն էր փոխանորդ պատրիարգին մինչեւ ի գալ նորա, յորոյ ժամանակս ետուն տպել զատենաբանութիւն Լամբրօնացւոյն , բայց յետոյ ամբաստանութիւն եղեալ վասն այսորիկ, արգելեցին վաճառել. այլ ես զմինն գնեցի վասն մերոյ մենաստանի ձեռամբ Պետրոս աղային որդւոյ Սարգիս աղային: Եւ առ Մինաս պատրիարգն գնացեալ ոմանք ի հակառակորդաց ասացեալ են. Տեսանե՞ս թէ ո՞րպէս համարձակ մտանեն եւ ելանեն ուղղափառքն յեկեղեցիս ֆռանկաց: Եւ նա պատասխանի արարեալ է եթէ Ոչ կամիմ ես զերկու ազգս ընդդէմ միմեանց յարուցանել:
      
       Նուաստ Ծառայ Հ. Ստեփաննոս ՎարդապետՅամի Տեառն 1749 Նոյեմբերի 5 [Կ . Պոլիս]