Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հայ Կաթ. Նուիրապետութեան պատմութեան համար կարեւոր վաւերաթուղթ մ'է այս, յորում կը ծանուցանէ նամակագիրը, թէ ի'նչպէս ինքը Ս. Ժողովքէն Վիքար կ՚ընտրուի եւ իրեն կը հաղորդուի եւ թէ ինչ հակառակութիւններ կը յարուցուին:
       Գերամեծար եւ գերյարգելի տեառն տեառն Հայր Մկրտիչ վրդ. ին մատուսցի ողջոյն
       Կարծեմ թէ լուեալ իսկ ես զընտրողութենէ իմոյ անձինս ի մեծաւորութիւն հայոց ուղղափառաց ի սուրբ ժողովոյն: Սակայն կամիմ սակաւուք պատմել քեզ` զի իրազեկ լիցիս ամենայնի: Յայսմիկ ամի ի սկիզբն սեկտեմբերի ես գտանէի ի սամաթիա. եւ զԲ անձինս յղէ առ իս Վյասիոս եպիսկոպոսն` եւ ստիպմամբ յոյժ զիս կոչէ իթարապիա: Եւ ես յետ աւուրց առեալ ընդ իս զԱնտօն վ. գնամ ի Թարապիա: Եւ եպիսկոպոսն չկամի զնոսա կոչել ի ներքս, այլ զիս միայն. եւ փակէ զդուռն: Եւ հանէ զտէքրէթ մի սրբոյ Ժողովոյն ի լատին լեզու եւ ասէ. սիրելի եղբայր. սուրբ ժողովն զքեզ հայոց ուղղափառաց վիքար է կացուցեալ եւն: Ընդ որ ես հիանամ թէ զիա՞րդ կարելի է այս այսպէս լինիլ: Վերջապէս խորհուրդ արարաք ի միջի` վաղվաղ յականջս բազմաց չարծարծել` զի մի ' ի թշնամեաց վնաս ինչ աճապարեսցէ ի վերայ: Դարձայ ի թարապիայու, եւ եկն ի պէպէք, եւ նստեալ անդէն զաւուրս 11. եւ իջի ի տուն եւ խօսեցայ ընդ փատրի Ռաֆայէլին` որ նախ գիտակ էր սոյն տէքրէթիս եւ նա սիրով շնորհաւորեաց: Եւ ես վաղվաղ դարձայ ի պէպէք. եւ յերկրորդ գալստեան իմոյ ` յորժամ եկի ի տուն… զայնքան բարուրանս բարդեալ են ի վերայ իմ, թէ փաթէրայք եւ թէ այլք, եւ նիւթս ինքնագիւտս եւ բանս ընդ որս սքանչացայ եւ չկարէի տալ պատասխանի, Եւ ի գալ ի տուն Վլասիոս եպիսկոպոսին աննման փաթէրայք զայնքան իրս մատուցեալ են ի գլուխ նորա, մինչեւ եւ սաստիկ հաւատացեալ` առաջին թշնամի ինձ եղեալ է ոչ միայն բանիւ այլ եւ գրով: Եւ քան զայս աւելի աւաղելի` զի մինչ թշնամիք կամէին եւ ձկտէին յինէն զայս թիթօլօս ամենեւին բառնալ` վօյվօտան չկարելով զպարտս իւր տարեկանս վճարել` խնդրեալ է ի ձեռն տէֆտէրտարին ի վէզիրէ զմին ֆէրման. զի կարասցէ ըմբռնել զհայս ուղղափառս` որք մտանեն յերեկեղիս լատինացւոց` եւ տուժել զնոսա:
      
       Տրուպ ծառայ Աթանաս աբեղայ եւ անարժան եպիսկոպոս
       գրեցաւ ի Պէկօղլի 1759 ի Նոյեմբ. 15