Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սառաֆեանի կրած վշտերը տեղեկացնելէ վերջ` նամակս կու տայ մէկ քանի քաղաքական լուրեր Պոլսոյ անցուդարձէն:
       Յարգոյապատիւ եւ գերապայծառ տեառն Ստեփաննոսի վրդ. ի եւ Աբբայհօր խոնարհութեամբ ողջոյն սիրոյ ի Քրիստոս
       Այս թուղթ ՀԳ. երորդ գիր է:
       եղեւ ինձ քանի մի անգամ երթալ ի տուն Սառաֆօղլու Սարգիս վրդ. ին, որ յաւուրս յայսոսիկ հիւանդացաւ դեղին ցաւով, եւ այժմ յուսամք թէ ողջասցի փութով. եւ զի եկն զերծեալ ի բազում վշտաց ծովու եւ ցամաքի եւ ի հակառակութենէ սուտ եղբարց, խնդրէ զմխիթարութիւն ի մէնջ իբրեւ ի մտերմաց. եւ որպէս ինքն, նոյնպէս եւ մեք շգուշութեամբ գնամք յերթեւեկութիւն միմեանց վասն հակառակաց: Սա պատմէ մեզ, թէ զիարդ այժմ իշխանք հայոց, որոց երեւելին կոչի պազրկեանպաշը Պետրոս, զղջացան եւ թողութիւն խնդրեցին վասն մասնակից լինելոյ իւրեանց մեղաց պատրիարքին առ ի աքսորել զսա, եւ են ընդ նմա գրգռութեամբ, եւ ի բանի են փոխել զնա յաթոռոյն: Սակայն Սարգիս վարդապետն առ ի կատարել զհրովարտակ թագաւորին հանդերձեալ է գնալ յԵւդոկիայ ըստ կամելոյ պատրիարգին. եւ դեռ աստ է զշաբաթս ինչ, մինչեւ տեսցէ, թէ զինչ լինիցի բան ահագին Սահակ վարդապետին, զոր փոխեցին ի կաթողիկոսութենէ, եւ դնելոց են փոխանակ նորա զՅակոբ վարդապետ ոմն աստապատեցի. եւ է նա այժմ ի Կարին ի Կարմիր վանս: Լուաք աստ զմեծամեծ յաղթութիւնս մոսկովաց եւ գերմանացւոց ի վերայ պրուշաց եղեալ յօգոստոսի 12: Յաւուրս յայսոսիկ կռիւ եղեւ ի Խասըմ փաշայ ի մէջ թէրսխանացւոց եւ խաղախորդաց, եւ անկան վիրաւորք յերկուց կողմանց վասն չարութեան կանանց. եւ հազիւ հասեալ եէնիչէրի աղասըն դադարեցոյց զպատերազմն, եւ կալեալ զբազումս եւ արս 400, զպարտաւորս եւ զանպարտս խեղդեցին: Եւ ի վերայ սորա հրաման եղեւ յարքայէ տաճիկ կանանց զգենուլ ֆէրաճէ փոքր եախայով ի գունոյ միայն կանաչ եւ կարմիր եւ դեղին եւ ֆստըխի եւ ոչ այլ գոյն: Իսկ յունաց եւ հայոց կանանց զգենուլ ֆէրաճէ սեաւ առանց եախայի , եւ շէտիկ փապուճ կարմիր, ընդ որ ոմանք դժուարացան, եւ բազումք ի ծաղր եւ ի ծանակ համարեցան վասն անսովորութեան իրին:
      
       Յամի տեառն 1759. հոկտ. 19 ի Կոստանդնուպօլիս
       Ծառայ անպիտան եւ անարժան Հ. Իգնատիոս Վ . Մխիթարեան