Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Պելկրատու Մխիթարեան առաքելութեան երրորդ առաջնորդն է- յետ Հ. Միքայէլ Սեաբատացւոյ- Հ. Յակոբ Կարնեցի, որ կը ձեռնարկէ իւր պաշտօնին` 1739 Յուլիսին
       Ինքն եւս կը սկսի մտնել մեր նամակագիրներու կարգին մէջ` տալով հետեւեալ երկու թուղթերը, որոնք կարեւոր տեղեկութիւններ են Օսմանցւոց եւ Աւստրիացւոց միջեւ տեղի ունեցած պատերազմին շուրջ:
       Գերապայծառ եւ գերայարգ Աբբայհօրդ մերում տեառն տեառն Մխիթարայ վարդապետի
       յուլիսի երկուսն յելինք ի Վենայու: 12 զօլօթայ խոստացանք նաւավարին. զի պատահմամբ մին փոքրաւոր հետո գտուաւ, որ նամսային լեզուն եւ տաճկէվար լաւ գիտէր, այլ եւս ճանապարհին աւազակք եկին ի նաւն մեր ահացուցանելով զմեզ, բայց վնաս ոչ ետուն, միայն հացերս եւ գինին առին, ապա զկնի մեր եկօղ նաւին վնաս չորս Ճ ղռուշ հասուցին, եւ միջի մարդկանց նեղութիւն ետուն, յուլիսի 21 հազիւ հասաք Բելըրղատ… երեքշաբթի մտի ի Բէլըրղատ, հետեւեալ չորեքշաբթին սկսան պատերազմիլ ընդ տաճկաց. բայց յաջողումն ոչ եղեւ սոքա. այսօր երեք օր է որ այսքան հարիւրաւոր վիրաւորեալ գան ի քաղաք. տեսանելով զսոսա ողորմելի դալարի գազիս մեր, բայց թէ որրքան մեռեալ են ներ պատերազմին ոչ է յայտ, այլ եւս երեք սէհէթ մերձեցեալ է քաղաքիս, այսինքն տաճիկն, վասն այսորիկ մեծ ահ եւ երկիւղի միջի է քաղաքս…:
      
       Գերյարգութեան քում մնամ Պատրաստական նուաստագունեղ ծառայ Հայր Յակոբ
      
       Յամի տեառն 1739 յուլիսի 24 [Պելկրատ]