Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս թուղթը` իր պարունակութեան տեսակէտով` կրնայ շարունակութիւն եւ իբր լրացուցիչ մասն ծառայեալ նախընթաց ԼԳ. Վաւերաթղթին մէկ գլխաւոր նիւթին:
       Գերյարգեցելոյ Տեառն Տեառն Մխիթարայ Հոգեւորի Հօրն իմոյ Աբբայի Ե: Աստուածաբանութեան Վարդապետի համբուրմամբ սրբասնեալ
       աչոյդ ողջոյն ի տէր Յիսուս: 1728 Սեպտ. 25-ին :
       . Կարի սաստկացաւ մահն ասացին ի Սեւաստ նոր եկօղքն, բնաւք ի վաճառականքն, որք էին աստ` նախապէս` փախեան ի Սեաստ ի յերկիւղէ մահուան, եւ մինչ անդ եւս սաստկացաւ, ոչ աստ կարեն գալ, զի եկեալքն, ըմբռնին ի մահուանէ ի մեռանին, եւ ոչ անդ ի քաղաքն կարեն ագանիլ, այլ կամ ի բացօթեայ տեղիս եւ կամ ի սուրբ նշան: Թանկութիւն անկաւ աստ, զի ոչ ոք համարձակի բերել զցօրեան բաց ի Սեբաստացւոց: Լուայ թէ ի Ղարահիսար հուր յերկնից անկեալ հրդեհեալ է զքաղաքն բաց ի սաստկութենէ մահուան, ասեն թէ ընդ ամենայն երկրին տաճկաց գոյ սաստիկ մահ: ՅԱմասիա չորրորդ մասն մարդկանց հազիւ մնացեալ է. նմանապէս շրջակայ գիւղօրէքս այսորիկ քաղաքի…
      
       Մնամ ամենայնի նուաստագունեղ ծառայ Գերապայծառութեանդ Հ. Ս[տեփան ] Վ. Թօխ[աթցի Պետրոսեան]:
      
       Ի թուին Հայոց ՌՃՀԷ-ին
      
       Հոկտեմբերի 2
       գրեցաւ ի Թօխաթ