Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Կարդալով հետեւեալը` միակ խորհրդածութիւննիս պիտի ըլլայ` թէ անցեալը իրական ապացոյց մ’է որ կը յորդորէ չհաւատալ բնա'ւ ամուլ խոստումներու` մինչեւ անոնց իրականութիւնը:
       Վերապատուելագունեղի տեառն տեառն Աբբայ Հօրն մերոյ Մխիթարայ Աստուածաբանութեան վարդապետի եւ այլոց մերայնոց բնաւիցն
       1726 Յուլիսի 1. ի Կոստանդնուպոլիս
      
       Մեծ վրէժխնդրութիւն գոյ աստ ի Ստամպօլ Էֆէտիսուն վասն զգեստուց եւ մուճակաց հայոց եւ յունաց եւ կանանց, զի բազմաց կանանց հրապարակաբար ի ճանապարհի զթարփոշն հատին, եւ զօձիս վերարկուացն, զդեղին մուճակ հագանիլն արգիլեցին, թէեւ իցէին ի ներքոյ դրօշակի այլոց ազգաց. եւ այս ամենայն վարկանի պատճառեցեալ գոլ ի յաւերմանէ զօրաց տաճկաց ի հայոց, թէպէտ ոչ գոյ ձայն եւ խօսք զայսմանէ յայտնի: Նաեւ արար ի վերայ ձիանց բեռնակրաց զսլագունս ի վերայ սէմէրից, զի մի նստիցին յետոյ տեարք ի վերայ նոցին, մինչ թափիցեն զբեռինս, այլ հանգիցին, եւ տեարք հետիոտս գնայցեն: Նաեւ օր աւուր նոր ինչ արտակայանայ, եւ գոյ ձայն թէ կանայք հայոց եւ յունաց զսեաւ մազէ Ֆէրէճէ զգեցուցանելոց են, Աստուած վերջ բարի տայցէ: Ի յԱնատօլու մեծ խառնակութիւն եւ աւերումն գոյ ի բազում տեղիս, թէ պատճառաւ քննութեան ուղղափառութեան եւ թէ պատճառաւ զօրաց անօրինաց անցաւորաց:
      
       Հայր Միքայէլ Վ . Սեբաստացի