Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Հ. Յ. Յամչեան կը տեղեկագրէ Գումգաբուի հայոց Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյն հասած փորձանքը` հանրածանօթ բռնութեանց հետեւանօք:
       Գերամեծար գերյարգելի Աբբայ հօր մերոյ եւ րաբունապետի տեառն տեառն Ստեփաննոս վարդապետի ողջոյն
       Յուլիսի 29 ըստ հրամանի թագաւորին փլուցին զառանց հրամանի շինեալսն յեկեղեցւոջ սուրբ աստուածածնին, որ ի ղումղափուն: Քանզի ոմանք տաճիկք ետուն արզուհալ թէ հայք շինեալ են զնոր ինչ յեկեղեցւոջ, եւ յանկարծակի եկն Ստամպօլ էֆէնտիսին ալայով յեկեղեցին, եւ ընդ նմա դատախազքն. եւ չգտեալ ինչ ասէ. Ի վաղիւն եկից եւ քննեցից: Ապա գան եւ քննեն ըստ հին հեօճէթին, եւ գտանեն զի առաջի խորանի ուրուք փոխեալ զտախտակսն եւ շինեալ են քարեղէն: Եւ դարձեալ զաշխանայն եւ զմի ստայ եւս աւելի քան զչափն շինեալ (անշահք ինչ ), եւ ապա եղեւ ֆէրման զի զշինեալսն արտաքոյ հէօճէթին փլուսցեն: Եւ ապա փլուցին փութով ի յուլիսի 29: Եւ ուր ուրեք վնասեալ է ի փլուցանելն, զվնասն նորոգեցին. (բայց ոմանք հռչակեցին սուտ, թէ զփլուցեալսն նորոգ շինեալ են ): Զպատճառն բազումք բազում ինչ ասեն. բայց ստուգագոյնն այս է. քանզի ի Ստամպօլ մերձ այնր եկեղեցւոյն բնակի ոմն տաճիկ անուն նորա ահմէտ պէյ` եղբայր Նուրի պէյին: Սա ունէր պարտք աւելի քան զ 800 ղռուշս ումեմն սառաֆի: Եւ ի ստիպել սառաֆին, Ահմէտ պէյն խնդրեալ է ի պատրիարգէն զ 800 ղռուշ, զի ունիմ զմեծ պիտոյս , ասէ: Իսկ պատրիարգն յազատիլ ի ձեռաց նորա ) առաքէ զոմանս առ Նուրի պէյն եղբայրն ահմէտ պէյին. եւ ասեն. եղբայր քո խնդրէ ի մէնջ զդրամս, բայց եկեղեցին մեր աղքատ է, եւ պատրիարգն ոչ կարէ տալ ինքնին մինչեւ ո'չ իմասցին ԽԾ անձինք, եւ դարձեալ, պարտ է մեզ` թապախ տալ շրջել յեկեղեցւոջ մինչեւ իմանալ ժողովրդոց ամենեցուն թէ ժողովեն դրամս վասն Ահմէտ պէյին. եթէ այսմ իրի հաւանիք, արասցուք: Պատասխանէ Նուրի պէյն . երթա'յք, անհո'գ կացէ'ք, ես հոգամ: Ապաքէն առաքէ առ եղբայր իւր սաստիւք, թէ ո՞չ ամաչես, եւն: Ապա ահմէտն պէյն առաքէ լուր առ պատրիարգն թէ` օսսուն կեավուռ են. տես թէ ես զի՞նչ արարից քեզ եւ եկեղեցւոյդ, եւն: Ապա սակաւ սակաւ խօսելով մի մի ընդ տաճկաց, թէ զի՞նչ է այս, զի հայք շինեն նոր իրս յեկեղեցւոջ, եւ ոչ ոք խօսի, եւ այս է ընդդէմ հաւատոյ մերոյ, եւն , մինչեւ գրգռել զբազումս եւ տալ արզուհալս եւ փլուցանել զայնս: Դատախազք հարիւրաւորք: Եւ փլուցին զխորանն որ ի կողմն պարտիզին, զաշխանան ուր զմատաղն եփեն եւ զմաղազայ մի: Այժմ լռութիւն է, զկատարածն տեսցուք… Ժանտացաւն սկսաւ բորբոքել օրըստ օրէ…:
      
       1767 Օգոստ. ի 1 [Կ . Պոլիս]
       Ն. Ծ. Հ. Յակոբոս Վ. Չամ . Մխիթարեան