Մայր դիւան Մխիթարեանց Վենետկոյ ի Ս. Ղազար

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Այս թղթոյն մէջ Մծբնայ Հայրապետին վրայօք կը խօսուի դարձեալ: Հ. Ստեփաննոսի խնդրանօք Հ. Մատթէոս Եւդոկիացւոց ձեռք բերած արդիւնքը կը ցուցադրուի թէ' այս` եւ թէ յաջորդ նամակին մէջ. եւ որ աւելի կը շահագրգռէ` խնդրոյս շարժառիթները կ՚իմանանք նաեւ վաւերագրէս:
       Ա Վերապատուեցելոյ Տեառն տեառն Հայր Մատթէոսի Աստուածաբանութեան Վարդապետի բազում սիրով ողջոյն
       Ընկալայ զգրեալդ ինձ ի մայիսի 8. նաեւ արդէն եհաս ի ձեռն Վեհալուստր Նախորդին շնորհալի գիրն ձեր, եւ թուղթն հաւաքեալ յիշատակութեանց զսրբոյն Յակոբայ Հայրապետին ի հեղինակաց հայոց. եւ յոյժ շնորհակալ եմք. զի թէպէտ այս ոչ եղեւ բաւական համարեալ, սակայն այսու գոնէ տեղեկացեալ ծանեաք զպատշաճաւոր գրեանս նոցին հեղինակաց, եւ զպարունակեալսն, եւ են չորս առաջինք այսինքն Մովսէսի Խորենացւոյն, Բուզանդեան պատմագիրքն, հայոց այսմաւուրն, եւ ճառընտիրն: Արդ ի չորից այսցանէ գրեանց հարկաւոր է որոշ որոշ զպատմութիւնս նորին սրբոյն Յակոբայ ամբողջ օրինակելով գրել զիսկական բանսն ըստ նկարագրին, թէ եւ երկար իցեն, եւ լինիցի մեծագոյն տետր. եւ յեղեալ զբնաւսն յիտալական բարբառ, հայերէն եւ իտալերէն ի միասին յղել ուղղակի առ մօնսիյնօր Անդօնելլի ի Հռօմ, որքան շուտով կարիցէ լինիլ: Եւ ինքն մօնսիյնօր ամենայն սրտի յօժարութեամբ ցուցանելոց է զառատաձեռնութիւն իւր վասն այնքան աշխատասիրութեան գործոյս, զոր եւ կարէք կատարել ի ձեռն այլոց ձերայնոց. զի դիւրաւ եւ շուտով կատարիցի, եւ մի ' լինիցի ձեզ այնքան ձանձրութիւն: Իսկ եւ պատճառն թէ վասն էր խնդրէ փութով լինիլ, այս է` զի սրբազան Պապն, որոյ յատուկ գիտութեամբն եւ հրամանաւն եղեւ տպագրութիւն ճառիցս այսոցիկ, ստէպ հարցանէ այսմիկ Նախորդի, արդեօք աւարտեալ իցէ: Դարձեալ Գերյարգելի Աբբայ Հօրն մեծաւ յարգութեամբ եւ շնորհակալութեամբ ողջոյն մատուցանեմ: Եւյանձն արարեալ զիս աղօթից ձերոց սրբազանից, մնամ
       Վերապատուութեան քում
      
       Պատրաստական յամենայնի Նուաստ ծառայ Ստեփաննոս Վարդապետ
       Ի Հռօմ յամի տեառն 1756 մայիսի 22