Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԲ.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՈՐ ՉԻՑԵՆ ՔԱՀԱՆԱՅՔ ԵՒ ԻՐՍ ԻՆՉ ԱՌՆԻՑԵՆ, ԵՒ ԿԱՄ ՔԱՀԱՆԱՅՔ ԱՆԻՐԱՒՍ ԻՆՉ:

22. «Կարգեցին առաքեալքն եւեդին հաստատութեամբ եթէ` մի' ոք յանդգնեսցի իմարդկանէ, որոյ չիցէ զօծումն քահանայութեանընկալեալ, եւ արասցէ իրս ինչ իշխանութեամբ իբրեւզքահանայ. եւ կամ քահանայ աչառանօք եւակնառութեամբ գործիցէ ինչ առանց օրինաց եւիրաւանց, այլ արդարութեամբ եւ անակնառութեամբ:

«Եւ զայս ահա' զառաքելականկանոնի զհրաման այսպէս դատել պարտին առաջնորդք, զիզսովորութիւն չար լուծցեն, զոր աշխարհականք առնեն -արք եւ կանայք վերակացուք լինին եկեղեցւոյ: Եւզքահանայս լռեցուսցեն զօշաքաղութեամբ վարեալս եւակնառութեամբ եւ այլօք ախտիւք: Եւ այդ ճ շմարիտդատաստան է յեկեղեցի անզղջից, իսկ զղջացելոց`ուղիղե: