Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի.
ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԿՈՒՍԻՑ ՈՐՔ ՈՉ ԻՑԵՆ ԽՕՍԵԱԼ:

20. «Զխօսեալն բռնադատել`նոյն կացցէ դատաստան առնակնոջն ըստ որում օրինակիեւ իցէե:

Ապա թէ գտանիցէ ոք աղջիկկոյս, որ չիցէ խօսեալ առնն, եւ բռնաբար ննջիցէ ընդնմա, տացէ այրն որ ննջեաց ընդ նմա հօր աղջկաննյիսուն երկդրամեան արծաթոյ եւ նորա լիցի կինն. մի'իշխեսցէ արձակել զնա զամենայն ժամանակս իւր:

«Այդ ըստ օրինաց է. մեզ լիցի- անբաժին առն առնուլ զնա անարձակելի. ապա թէ ոչկամիցին - ըստ խօսելոյն տոյժն լիցիե: