Գիրք Դատաստանի, Բ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԳ. ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ՀԱՐԿԱՆՈՂԱՑ ԶՀԱՅՐ ԿԱՄ ԶՄԱՅՐ:

23. Որ հարկանէ զհայր կամ զմայր իւր, մահու մեռցի:

«Այդոքիք ըստ օրինացն: Նմանապէս կանոնք լիցին մահու չափ ապաշխարել: Իսկդատաստան այս լիցի. եթէ յանզգայութեան եւ իմանկութեան գործէ, ներելի է ծնողացն. ապա թէյանդգնութեամբ եւ արհամարհանօք, իշխան լիցինծնողքն յետ բազում անգամ խրատու առաջի քահանայիցեւ ծերոց հրաժարել ի նմանէ եւ տարագրել իժառանգութենէ: Ապա թէ զղջացեալ ըստ կամաց նոցադարձցի ապաշխարութեամբ արժանապէս, ընկալեալ լիցիդարձեալե: